Jste zde

Test duchovních darů

U každé otázky vyberte jednu odpověď.
Je nutné zodpovědět všechny otázky.
Váš výsledek testu je neveřejný, uvidíte ho pouze Vy a administrátor webu.
Vaše odpovědi na jednotlivé otázky se nikam nezapisují, neuvidí je nikdo.
Moje návrhy na řešení mezilidských vztahů jsou přijímány s ochotou.
Raději pomáhám sám, než abych přijímal pomoc od druhého.
Lidé mi často vylévají srdce a čekají na soucit.
Rád poskytnu svoje věci nebo svoje peníze pro Boží dílo.
Když mne žádá někdo o pomoc, snažím se pomoci, i když jsem sám velmi zaměstnaný.
Mám sklon se vcítit do jednání druhých a myslím si, že správně ohodnotím jejich motivy.
Je pro mne zajímavé si povídat s cizinci o jejich způsobu života.
Setrvávám na modlitbě, i když musím čekat dlouho na vyslyšení.
Není pro mne těžké vyzvat lidi a získat je k následování Ježíše.
Baví mne udržovat kontakt s lidmi a rád jim píšu dopisy.
Stále studuji a čtu různá důležitá biblická pojednání, abych se neustále učil.
Rozumím časovým událostem ve světě a hodnotím je, abych tím mohl pomoci sboru.
Moje cítění mne vede k tomu, abych očekával od Boha veliké věci.
Prosí-li mne někdo o peníze, poznám, jestli moje pomoc je nutná.
Modlím se konkrétně a pravidelně za uzdravení nemocných.
Dokážu posoudit, jestli něčí vliv uškodí nebo prospěje sboru.
Když doporučím někoho do určité služby, můj návrh bývá správný.
Mám upřímnou radost z každého hosta v mém bytě.
Navazuji kontakty se sousedy a přáteli a snažím se jim říci něco o své víře. Třeba jim předat jen časopis.
Už byl někdo pokřtěný skrze moje svědectví. Mám z toho radost.
Zjistím falešné jednání dříve, než to objeví ostatní.
Když začínám něco nového, mám radostný pocit, plný důvěry Bohu.
Důvěřuji Bohu i tehdy, když ostatní tvrdí, že je to nemožné.
Modlím se pravidelně a prožívám vyslyšení svých proseb.
Skrze moje modlitby se lidé změnili a zmírnily se těžkosti sboru.
Nabízím vždy svoji pomoc při úklidu, nebo když je potřeba něco rozmnožit, někoho dovést autem, nakoupit, atd.
Když dostanu dopis, hned na něj odpovídám.
Rád píši dopisy, telefonuji, abych povzbudil nebo pozval do sboru.
Jsem ochoten zaměřit se na nejrůznější lidi, abych je získal pro Ježíše.
Jsem schopen vysvětlit celé biblické učení jasně a srozumitelně ostatním lidem.
Když dostanu fotky nebo dopisy, hned je roztřídím a uložím.
Jsem šťastný, když lidé skrze moje slova získají odvahu.
Dělám velmi rád i ty nejmenší služby, které ostatní ani nevidí.
Mám potřebu se neustále modlit a jsem šťastný, když mohu zažít modlitební zkušenost.
Jsem schopen vést ostatní i přes překážky k cíli.
Rád vypravuji o tom, co Kristus pro mne dělá a jak jsem ho poznal.
O to, co mi leží na srdci, se modlím s plnou nadějí.
Dávám k dispozici pro sbor nejen peníze, ale i svůj čas a schopnosti.
Když potkám někoho, kdo potřebuje jídlo nebo ubytování, rád ho pozvu do svého bytu a postarám se o něj.
Dokážu složité a těžké téma Bible podat srozumitelně.
Vykonám ve sboru i takové služby, kterým se jiní vyhýbají.
Zapisuji zajímavosti a vytvářím různé diagramy pro sebe nebo sbor.
Dovedu pochopit určité části Bible a uspořádat je do důležitých témat.
Když mne někdo požádá o laskavost, jsem ochoten mu vyhovět.
Sbírám a třídím různé materiály z novin, časopisů a přednášek.
Rád pomohu a posloužím i mentálně postiženým lidem.
Jsem schopen svými výklady nebo vyprávěním vzbudit zájem a nadšení posluchačů.
Když mne někdo požádá o pomoc, vyhovím i tehdy, když sám mám moc práce.
Přitahuje mne setkání s lidmi bez ohledu na jejich postavení ve společnosti.
Když jsem požádán o podporu pro ty, kteří trpí nouzí, jsem ochoten se omezit, abych mohl více dát.
Důvěřuji Bohu i za těch okolností, kdy se to zdá druhým nemožné.
Ostatní mne následují, protože mám znalosti, které přispívají k budování našeho sboru.
Jsem ochoten ujmout se vedení, když nikdo neví, jak dál.
Baví mne přemýšlet o tom, jak bych usnadnil určitou práci.
Věřím Božím zaslíbením navzdory všem nepřímým důkazům.
Vzal bych na sebe dokonce i nepříjemnosti, abych jiným mohl pomoci.
Již jsem založil domácí kroužek nebo skupinku, která stále funguje.
Mám skutečný soucit se všemi, kteří trpí tělesně a duševně.
Rád připravuji různé sborové projekty a specifické úkoly.
Pomáhám novým členům sboru, aby mohli růst ve víře.
Když je sbírka na hodnotnou a potřebnou věc, dávám hodně a radostně.
Hovořím se členy sboru o jejich každodenních potřebách.
Když se dovím, že někdo onemocněl, tak mu napíšu nebo zavolám.
Rád se modlím za druhé lidi a předkládám jejich potřeby Bohu.
Jsem připraven dělat i takové služby, které jsou velmi nepatrné a často přehlížené.
Když si vzpomenu na někoho, hned mu zavolám nebo napíšu.
Nevadí mi žít v cizí zemi.
Rád pomáhám těm, kteří odchází od víry, aby znovu našli Spasitele.
Dokážu přenést do praktického života to, co jsem se naučil.
Když vidím nemocného, nebo slyším o někom, že onemocněl, hned se modlím za jeho vyléčení.
Ve svém sboru jsem neustále činný.
Vím, co mám říci, jak mám povzbudit, když je někdo nepochopen, trpí pocitem viny nebo se mu něco nedaří.
Bezpečně rozeznám, zdali je za zbožnými slovy také Duch Boží.
Bůh mne vede k tomu, abych navštěvoval a potěšoval nemocné.
Už často jsem potěšil lidi dopisem, telefonem nebo malým dárkem.
Něco mne nutí vyhledat ty, kteří buď odchází ze shromáždění, nebo prožívají v životě nějakou krizi.
Ve jménu Božím prosím za nemocné a ten se uzdraví.
Umím zajímavě a srozumitelně vypravovat, nebo něco zprostředkovat.
Stává se mi, že se až příliš zasazuji o druhé lidi.
Je pro mne snadné odpovídat na různé biblické otázky.
Daří se mi vytvořit ducha jednoty a ochoty k nasazení.
Mám rád pořádek a přehled ve všem.
Když pomáhám potřebným, neočekávám žádnou odplatu nebo uznání.
Dělám si poznámky z kázání a ukládám je.
Nevadí mi rasové, kulturní ani jazykové odlišnosti.
Prosazuji, aby sbory v dané oblasti mezi sebou spolupracovaly.
Dělá mi radost, když mohu jiným lidem něco vyložit, nebo zpřístupnit jim svoji víru.
Jsem otevřený vůči lidem ve sboru a oni mi také důvěřují. Často se mi svěřují ohledně svých problémů života.
Cítím odpovědnost za duchovní život sboru a jednotlivců.
Pokládám za důležité, aby činnost sboru probíhala v pořádku a organizovaně.
Pomáhám i těm, kteří si to nezaslouží.
Rád se postarám o hosta a vytvořím pro něj atmosféru domova.
Je mi vlastní povzbuzovat váhavé, zmalomyslněné a nemocné.
Dělá mi radost, když dovedu s citem a srozumitelně vysvětlit body víry.
V posledních týdnech jsem prožíval uzdravení skrze modlitbu.
Je pro mne jednoduché rozeznat, jestli je nějaké učení od Boha, či ne.
Měl jsem nové nápady, které byly pro sbor důležité a užitečné.
Pomáhám spontánně, kdykoli vidím lidi v nouzi.
Učím se snadno cizí jazyk, abych mohl porozumět jiným.
Dokážu si vytyčit cíle a najít nejlepší cestu k jejich dosažení.
Rád otevírám svůj byt a zvu k sobě lidi pravidelně na návštěvy.
Mám radost z toho, že se u mne lidé cítí dobře.
Přináším útěchu lidem v jejich bídě.
Pomáhám sboru svými radami při plánování.
V mém domě se lidé cítí dobře. Jdou ke mně rádi, kdykoli je pozvu.
Jsem schopen založit skupinku nebo sbor, radit jí a udržet ji při životě.
Lehce se přizpůsobím rozdílným zvykům.
Když slyším o naléhavé finanční potřebě v Božím díle, tak jsem vždy ochoten pomoci.
Stále vyhledávám nevěřící, abych je vedl k vítězství v Kristu.
Dívám se s nadšením, plný důvěry do budoucnosti.
Umím přijmout opovrhované a vyvržené lidi.
Moje myšlenky a plány jsou od ostatních přijímány s radostí.
Setkám-li se se složitým problémem, nacházím brzy rozhodné kroky pro řešení.
Rád obětuji svůj čas těm, kteří potřebují radu, modlitbu, povzbuzení.
Na základě objektivních biblických důkazů se mi vždy podaří přesvědčit ostatní.
Nevadí mi zabývat se problémy a komplikacemi a hledat řešení.
Zajímám se o lidi, kteří stojí na okraji společnosti. Cítím v sobě nutkání jim pomoci.
Udělám i takovou práci ve sboru, která ostatní nudí.
Navštěvuji pravidelně lidi v jejich domovech a hovořím s nimi o Bohu.
Je mi vlastní zpřehlednit si práci a dovést ji k cíli.
Lidé se cítí v mé přítomnosti hodnotněji.
Hodnotím určité časové události ve světě a tím pomáhám sboru.
Dovedu vystihnout, jestli se nějaká osoba hodí na určité místo při organizování sborového života.
Když odjedu na dovolenou, píšu pozdravy také členům sboru.
Jsem rád, když mne někdo pověří ve sboru jakýmkoli úkolem.
Cítím neobyčejnou přítomnost Boha v důležitých rozhodnutích.
Milost Kristova, moc Ducha svatého, láska nebeského Otce a požehnání Boží buď s Vámi!Jméno nebo přezdívka: (povinné) 

Sbor: 
Statistika