Jste zde

Zobrazování některých informací bylo omezeno z důvodu nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Po získání souhlasu dotčených osob se zvýší množství zobrazených údajů. ;-)

Test duchovních darů

U každé otázky vyberte jednu odpověď.
Je nutné zodpovědět všechny otázky.
Váš výsledek testu je neveřejný, uvidíte ho pouze Vy a administrátor webu.
Vaše odpovědi na jednotlivé otázky se nikam nezapisují, neuvidí je nikdo.
Stává se mi, že se až příliš zasazuji o druhé lidi.
Rozumím časovým událostem ve světě a hodnotím je, abych tím mohl pomoci sboru.
Ve svém sboru jsem neustále činný.
Jsem připraven dělat i takové služby, které jsou velmi nepatrné a často přehlížené.
Dělá mi radost, když dovedu s citem a srozumitelně vysvětlit body víry.
Setrvávám na modlitbě, i když musím čekat dlouho na vyslyšení.
Dokážu složité a těžké téma Bible podat srozumitelně.
Když mne někdo požádá o laskavost, jsem ochoten mu vyhovět.
Mám skutečný soucit se všemi, kteří trpí tělesně a duševně.
Lidé se cítí v mé přítomnosti hodnotněji.
Moje myšlenky a plány jsou od ostatních přijímány s radostí.
Cítím odpovědnost za duchovní život sboru a jednotlivců.
Měl jsem nové nápady, které byly pro sbor důležité a užitečné.
Je mi vlastní zpřehlednit si práci a dovést ji k cíli.
V mém domě se lidé cítí dobře. Jdou ke mně rádi, kdykoli je pozvu.
Prosazuji, aby sbory v dané oblasti mezi sebou spolupracovaly.
Ve jménu Božím prosím za nemocné a ten se uzdraví.
Rád se postarám o hosta a vytvořím pro něj atmosféru domova.
Jsem šťastný, když lidé skrze moje slova získají odvahu.
Jsem schopen svými výklady nebo vyprávěním vzbudit zájem a nadšení posluchačů.
Nabízím vždy svoji pomoc při úklidu, nebo když je potřeba něco rozmnožit, někoho dovést autem, nakoupit, atd.
Modlím se konkrétně a pravidelně za uzdravení nemocných.
Dívám se s nadšením, plný důvěry do budoucnosti.
Když mne někdo požádá o pomoc, vyhovím i tehdy, když sám mám moc práce.
Na základě objektivních biblických důkazů se mi vždy podaří přesvědčit ostatní.
Dávám k dispozici pro sbor nejen peníze, ale i svůj čas a schopnosti.
Už často jsem potěšil lidi dopisem, telefonem nebo malým dárkem.
Stále studuji a čtu různá důležitá biblická pojednání, abych se neustále učil.
Přináším útěchu lidem v jejich bídě.
Moje cítění mne vede k tomu, abych očekával od Boha veliké věci.
Je mi vlastní povzbuzovat váhavé, zmalomyslněné a nemocné.
Rád poskytnu svoje věci nebo svoje peníze pro Boží dílo.
Když začínám něco nového, mám radostný pocit, plný důvěry Bohu.
Je pro mne jednoduché rozeznat, jestli je nějaké učení od Boha, či ne.
Lidé mi často vylévají srdce a čekají na soucit.
Rád vypravuji o tom, co Kristus pro mne dělá a jak jsem ho poznal.
Když se dovím, že někdo onemocněl, tak mu napíšu nebo zavolám.
Když je sbírka na hodnotnou a potřebnou věc, dávám hodně a radostně.
Navazuji kontakty se sousedy a přáteli a snažím se jim říci něco o své víře. Třeba jim předat jen časopis.
Pomáhám spontánně, kdykoli vidím lidi v nouzi.
Dělám si poznámky z kázání a ukládám je.
Když pomáhám potřebným, neočekávám žádnou odplatu nebo uznání.
Rád otevírám svůj byt a zvu k sobě lidi pravidelně na návštěvy.
Dokážu posoudit, jestli něčí vliv uškodí nebo prospěje sboru.
Hodnotím určité časové události ve světě a tím pomáhám sboru.
Je pro mne zajímavé si povídat s cizinci o jejich způsobu života.
Modlím se pravidelně a prožívám vyslyšení svých proseb.
Jsem ochoten ujmout se vedení, když nikdo neví, jak dál.
Zapisuji zajímavosti a vytvářím různé diagramy pro sebe nebo sbor.
Raději pomáhám sám, než abych přijímal pomoc od druhého.
Rád pomohu a posloužím i mentálně postiženým lidem.
Vykonám ve sboru i takové služby, kterým se jiní vyhýbají.
Mám potřebu se neustále modlit a jsem šťastný, když mohu zažít modlitební zkušenost.
Prosí-li mne někdo o peníze, poznám, jestli moje pomoc je nutná.
Pomáhám i těm, kteří si to nezaslouží.
Jsem schopen založit skupinku nebo sbor, radit jí a udržet ji při životě.
Důvěřuji Bohu i za těch okolností, kdy se to zdá druhým nemožné.
Když potkám někoho, kdo potřebuje jídlo nebo ubytování, rád ho pozvu do svého bytu a postarám se o něj.
Nevadí mi zabývat se problémy a komplikacemi a hledat řešení.
Ostatní mne následují, protože mám znalosti, které přispívají k budování našeho sboru.
Když doporučím někoho do určité služby, můj návrh bývá správný.
Dokážu přenést do praktického života to, co jsem se naučil.
Když dostanu dopis, hned na něj odpovídám.
Již jsem založil domácí kroužek nebo skupinku, která stále funguje.
Dokážu si vytyčit cíle a najít nejlepší cestu k jejich dosažení.
Vím, co mám říci, jak mám povzbudit, když je někdo nepochopen, trpí pocitem viny nebo se mu něco nedaří.
Mám upřímnou radost z každého hosta v mém bytě.
Hovořím se členy sboru o jejich každodenních potřebách.
Jsem rád, když mne někdo pověří ve sboru jakýmkoli úkolem.
Mám radost z toho, že se u mne lidé cítí dobře.
Něco mne nutí vyhledat ty, kteří buď odchází ze shromáždění, nebo prožívají v životě nějakou krizi.
Dělá mi radost, když mohu jiným lidem něco vyložit, nebo zpřístupnit jim svoji víru.
Moje návrhy na řešení mezilidských vztahů jsou přijímány s ochotou.
Když odjedu na dovolenou, píšu pozdravy také členům sboru.
Když si vzpomenu na někoho, hned mu zavolám nebo napíšu.
Skrze moje modlitby se lidé změnili a zmírnily se těžkosti sboru.
Mám rád pořádek a přehled ve všem.
Mám sklon se vcítit do jednání druhých a myslím si, že správně ohodnotím jejich motivy.
Umím zajímavě a srozumitelně vypravovat, nebo něco zprostředkovat.
Už byl někdo pokřtěný skrze moje svědectví. Mám z toho radost.
Nevadí mi rasové, kulturní ani jazykové odlišnosti.
Když jsem požádán o podporu pro ty, kteří trpí nouzí, jsem ochoten se omezit, abych mohl více dát.
Rád připravuji různé sborové projekty a specifické úkoly.
Není pro mne těžké vyzvat lidi a získat je k následování Ježíše.
Je pro mne snadné odpovídat na různé biblické otázky.
Dovedu pochopit určité části Bible a uspořádat je do důležitých témat.
Vzal bych na sebe dokonce i nepříjemnosti, abych jiným mohl pomoci.
Pokládám za důležité, aby činnost sboru probíhala v pořádku a organizovaně.
Zajímám se o lidi, kteří stojí na okraji společnosti. Cítím v sobě nutkání jim pomoci.
Učím se snadno cizí jazyk, abych mohl porozumět jiným.
O to, co mi leží na srdci, se modlím s plnou nadějí.
Když dostanu fotky nebo dopisy, hned je roztřídím a uložím.
Rád obětuji svůj čas těm, kteří potřebují radu, modlitbu, povzbuzení.
Jsem schopen vést ostatní i přes překážky k cíli.
Pomáhám novým členům sboru, aby mohli růst ve víře.
Stále vyhledávám nevěřící, abych je vedl k vítězství v Kristu.
Baví mne udržovat kontakt s lidmi a rád jim píšu dopisy.
Dělám velmi rád i ty nejmenší služby, které ostatní ani nevidí.
Bezpečně rozeznám, zdali je za zbožnými slovy také Duch Boží.
Rád pomáhám těm, kteří odchází od víry, aby znovu našli Spasitele.
Když mne žádá někdo o pomoc, snažím se pomoci, i když jsem sám velmi zaměstnaný.
Dovedu vystihnout, jestli se nějaká osoba hodí na určité místo při organizování sborového života.
Cítím neobyčejnou přítomnost Boha v důležitých rozhodnutích.
Důvěřuji Bohu i tehdy, když ostatní tvrdí, že je to nemožné.
Pomáhám sboru svými radami při plánování.
Když slyším o naléhavé finanční potřebě v Božím díle, tak jsem vždy ochoten pomoci.
Navštěvuji pravidelně lidi v jejich domovech a hovořím s nimi o Bohu.
Rád se modlím za druhé lidi a předkládám jejich potřeby Bohu.
Umím přijmout opovrhované a vyvržené lidi.
Sbírám a třídím různé materiály z novin, časopisů a přednášek.
Jsem ochoten zaměřit se na nejrůznější lidi, abych je získal pro Ježíše.
Jsem schopen vysvětlit celé biblické učení jasně a srozumitelně ostatním lidem.
Lehce se přizpůsobím rozdílným zvykům.
Udělám i takovou práci ve sboru, která ostatní nudí.
Věřím Božím zaslíbením navzdory všem nepřímým důkazům.
Nevadí mi žít v cizí zemi.
Setkám-li se se složitým problémem, nacházím brzy rozhodné kroky pro řešení.
Rád píši dopisy, telefonuji, abych povzbudil nebo pozval do sboru.
Přitahuje mne setkání s lidmi bez ohledu na jejich postavení ve společnosti.
Bůh mne vede k tomu, abych navštěvoval a potěšoval nemocné.
Daří se mi vytvořit ducha jednoty a ochoty k nasazení.
V posledních týdnech jsem prožíval uzdravení skrze modlitbu.
Jsem otevřený vůči lidem ve sboru a oni mi také důvěřují. Často se mi svěřují ohledně svých problémů života.
Zjistím falešné jednání dříve, než to objeví ostatní.
Baví mne přemýšlet o tom, jak bych usnadnil určitou práci.
Když vidím nemocného, nebo slyším o někom, že onemocněl, hned se modlím za jeho vyléčení.
Milost Kristova, moc Ducha svatého, láska nebeského Otce a požehnání Boží buď s Vámi!Jméno nebo přezdívka: (povinné) 

Sbor: 
Statistika