Jste zde

Test duchovních darů

U každé otázky vyberte jednu odpověď.
Je nutné zodpovědět všechny otázky.
Váš výsledek testu je neveřejný, uvidíte ho pouze Vy a administrátor webu.
Vaše odpovědi na jednotlivé otázky se nikam nezapisují, neuvidí je nikdo.
Mám rád pořádek a přehled ve všem.
Vykonám ve sboru i takové služby, kterým se jiní vyhýbají.
Když si vzpomenu na někoho, hned mu zavolám nebo napíšu.
Rád připravuji různé sborové projekty a specifické úkoly.
Stále vyhledávám nevěřící, abych je vedl k vítězství v Kristu.
Když pomáhám potřebným, neočekávám žádnou odplatu nebo uznání.
Když dostanu fotky nebo dopisy, hned je roztřídím a uložím.
Když mne někdo požádá o pomoc, vyhovím i tehdy, když sám mám moc práce.
Lidé se cítí v mé přítomnosti hodnotněji.
Rád otevírám svůj byt a zvu k sobě lidi pravidelně na návštěvy.
Dovedu pochopit určité části Bible a uspořádat je do důležitých témat.
Mám skutečný soucit se všemi, kteří trpí tělesně a duševně.
Důvěřuji Bohu i za těch okolností, kdy se to zdá druhým nemožné.
V mém domě se lidé cítí dobře. Jdou ke mně rádi, kdykoli je pozvu.
Mám upřímnou radost z každého hosta v mém bytě.
Když mne někdo požádá o laskavost, jsem ochoten mu vyhovět.
Jsem ochoten ujmout se vedení, když nikdo neví, jak dál.
Jsem schopen svými výklady nebo vyprávěním vzbudit zájem a nadšení posluchačů.
Ve svém sboru jsem neustále činný.
Když odjedu na dovolenou, píšu pozdravy také členům sboru.
Dokážu přenést do praktického života to, co jsem se naučil.
Dělám velmi rád i ty nejmenší služby, které ostatní ani nevidí.
Jsem rád, když mne někdo pověří ve sboru jakýmkoli úkolem.
Když dostanu dopis, hned na něj odpovídám.
Pomáhám sboru svými radami při plánování.
Když doporučím někoho do určité služby, můj návrh bývá správný.
Jsem šťastný, když lidé skrze moje slova získají odvahu.
Nevadí mi rasové, kulturní ani jazykové odlišnosti.
Rád vypravuji o tom, co Kristus pro mne dělá a jak jsem ho poznal.
Když slyším o naléhavé finanční potřebě v Božím díle, tak jsem vždy ochoten pomoci.
Jsem schopen vést ostatní i přes překážky k cíli.
Pomáhám i těm, kteří si to nezaslouží.
Není pro mne těžké vyzvat lidi a získat je k následování Ježíše.
Daří se mi vytvořit ducha jednoty a ochoty k nasazení.
Když mne žádá někdo o pomoc, snažím se pomoci, i když jsem sám velmi zaměstnaný.
Když jsem požádán o podporu pro ty, kteří trpí nouzí, jsem ochoten se omezit, abych mohl více dát.
Jsem schopen založit skupinku nebo sbor, radit jí a udržet ji při životě.
Mám radost z toho, že se u mne lidé cítí dobře.
V posledních týdnech jsem prožíval uzdravení skrze modlitbu.
Nevadí mi zabývat se problémy a komplikacemi a hledat řešení.
Cítím odpovědnost za duchovní život sboru a jednotlivců.
Modlím se konkrétně a pravidelně za uzdravení nemocných.
Pomáhám novým členům sboru, aby mohli růst ve víře.
Něco mne nutí vyhledat ty, kteří buď odchází ze shromáždění, nebo prožívají v životě nějakou krizi.
Modlím se pravidelně a prožívám vyslyšení svých proseb.
Dokážu posoudit, jestli něčí vliv uškodí nebo prospěje sboru.
Dokážu složité a těžké téma Bible podat srozumitelně.
Dokážu si vytyčit cíle a najít nejlepší cestu k jejich dosažení.
Setrvávám na modlitbě, i když musím čekat dlouho na vyslyšení.
Sbírám a třídím různé materiály z novin, časopisů a přednášek.
Důvěřuji Bohu i tehdy, když ostatní tvrdí, že je to nemožné.
Cítím neobyčejnou přítomnost Boha v důležitých rozhodnutích.
Vím, co mám říci, jak mám povzbudit, když je někdo nepochopen, trpí pocitem viny nebo se mu něco nedaří.
Už byl někdo pokřtěný skrze moje svědectví. Mám z toho radost.
Dělá mi radost, když dovedu s citem a srozumitelně vysvětlit body víry.
Je pro mne snadné odpovídat na různé biblické otázky.
Skrze moje modlitby se lidé změnili a zmírnily se těžkosti sboru.
Bůh mne vede k tomu, abych navštěvoval a potěšoval nemocné.
Pokládám za důležité, aby činnost sboru probíhala v pořádku a organizovaně.
Dovedu vystihnout, jestli se nějaká osoba hodí na určité místo při organizování sborového života.
Dělá mi radost, když mohu jiným lidem něco vyložit, nebo zpřístupnit jim svoji víru.
Bezpečně rozeznám, zdali je za zbožnými slovy také Duch Boží.
Je pro mne zajímavé si povídat s cizinci o jejich způsobu života.
Přitahuje mne setkání s lidmi bez ohledu na jejich postavení ve společnosti.
Dělám si poznámky z kázání a ukládám je.
Když se dovím, že někdo onemocněl, tak mu napíšu nebo zavolám.
Již jsem založil domácí kroužek nebo skupinku, která stále funguje.
Lehce se přizpůsobím rozdílným zvykům.
Jsem ochoten zaměřit se na nejrůznější lidi, abych je získal pro Ježíše.
Zjistím falešné jednání dříve, než to objeví ostatní.
Umím přijmout opovrhované a vyvržené lidi.
Rád se modlím za druhé lidi a předkládám jejich potřeby Bohu.
Na základě objektivních biblických důkazů se mi vždy podaří přesvědčit ostatní.
Rád pomáhám těm, kteří odchází od víry, aby znovu našli Spasitele.
Stále studuji a čtu různá důležitá biblická pojednání, abych se neustále učil.
Jsem schopen vysvětlit celé biblické učení jasně a srozumitelně ostatním lidem.
Rád pomohu a posloužím i mentálně postiženým lidem.
Hovořím se členy sboru o jejich každodenních potřebách.
Rád se postarám o hosta a vytvořím pro něj atmosféru domova.
Udělám i takovou práci ve sboru, která ostatní nudí.
Zapisuji zajímavosti a vytvářím různé diagramy pro sebe nebo sbor.
Učím se snadno cizí jazyk, abych mohl porozumět jiným.
O to, co mi leží na srdci, se modlím s plnou nadějí.
Mám sklon se vcítit do jednání druhých a myslím si, že správně ohodnotím jejich motivy.
Moje myšlenky a plány jsou od ostatních přijímány s radostí.
Stává se mi, že se až příliš zasazuji o druhé lidi.
Už často jsem potěšil lidi dopisem, telefonem nebo malým dárkem.
Rád poskytnu svoje věci nebo svoje peníze pro Boží dílo.
Dávám k dispozici pro sbor nejen peníze, ale i svůj čas a schopnosti.
Prosazuji, aby sbory v dané oblasti mezi sebou spolupracovaly.
Když je sbírka na hodnotnou a potřebnou věc, dávám hodně a radostně.
Nevadí mi žít v cizí zemi.
Je pro mne jednoduché rozeznat, jestli je nějaké učení od Boha, či ne.
Moje návrhy na řešení mezilidských vztahů jsou přijímány s ochotou.
Setkám-li se se složitým problémem, nacházím brzy rozhodné kroky pro řešení.
Ve jménu Božím prosím za nemocné a ten se uzdraví.
Jsem otevřený vůči lidem ve sboru a oni mi také důvěřují. Často se mi svěřují ohledně svých problémů života.
Ostatní mne následují, protože mám znalosti, které přispívají k budování našeho sboru.
Měl jsem nové nápady, které byly pro sbor důležité a užitečné.
Když vidím nemocného, nebo slyším o někom, že onemocněl, hned se modlím za jeho vyléčení.
Když potkám někoho, kdo potřebuje jídlo nebo ubytování, rád ho pozvu do svého bytu a postarám se o něj.
Rozumím časovým událostem ve světě a hodnotím je, abych tím mohl pomoci sboru.
Hodnotím určité časové události ve světě a tím pomáhám sboru.
Navazuji kontakty se sousedy a přáteli a snažím se jim říci něco o své víře. Třeba jim předat jen časopis.
Baví mne přemýšlet o tom, jak bych usnadnil určitou práci.
Baví mne udržovat kontakt s lidmi a rád jim píšu dopisy.
Věřím Božím zaslíbením navzdory všem nepřímým důkazům.
Lidé mi často vylévají srdce a čekají na soucit.
Zajímám se o lidi, kteří stojí na okraji společnosti. Cítím v sobě nutkání jim pomoci.
Prosí-li mne někdo o peníze, poznám, jestli moje pomoc je nutná.
Pomáhám spontánně, kdykoli vidím lidi v nouzi.
Dívám se s nadšením, plný důvěry do budoucnosti.
Moje cítění mne vede k tomu, abych očekával od Boha veliké věci.
Rád obětuji svůj čas těm, kteří potřebují radu, modlitbu, povzbuzení.
Nabízím vždy svoji pomoc při úklidu, nebo když je potřeba něco rozmnožit, někoho dovést autem, nakoupit, atd.
Když začínám něco nového, mám radostný pocit, plný důvěry Bohu.
Je mi vlastní zpřehlednit si práci a dovést ji k cíli.
Přináším útěchu lidem v jejich bídě.
Navštěvuji pravidelně lidi v jejich domovech a hovořím s nimi o Bohu.
Umím zajímavě a srozumitelně vypravovat, nebo něco zprostředkovat.
Vzal bych na sebe dokonce i nepříjemnosti, abych jiným mohl pomoci.
Raději pomáhám sám, než abych přijímal pomoc od druhého.
Je mi vlastní povzbuzovat váhavé, zmalomyslněné a nemocné.
Rád píši dopisy, telefonuji, abych povzbudil nebo pozval do sboru.
Mám potřebu se neustále modlit a jsem šťastný, když mohu zažít modlitební zkušenost.
Jsem připraven dělat i takové služby, které jsou velmi nepatrné a často přehlížené.
Milost Kristova, moc Ducha svatého, láska nebeského Otce a požehnání Boží buď s Vámi!Jméno nebo přezdívka: (povinné) 

Sbor: 
Statistika