Jste zde

Zobrazování některých informací bylo omezeno z důvodu nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Po získání souhlasu dotčených osob se zvýší množství zobrazených údajů. ;-)

Test duchovních darů

U každé otázky vyberte jednu odpověď.
Je nutné zodpovědět všechny otázky.
Váš výsledek testu je neveřejný, uvidíte ho pouze Vy a administrátor webu.
Vaše odpovědi na jednotlivé otázky se nikam nezapisují, neuvidí je nikdo.
Přitahuje mne setkání s lidmi bez ohledu na jejich postavení ve společnosti.
Nevadí mi zabývat se problémy a komplikacemi a hledat řešení.
Již jsem založil domácí kroužek nebo skupinku, která stále funguje.
Ostatní mne následují, protože mám znalosti, které přispívají k budování našeho sboru.
Hodnotím určité časové události ve světě a tím pomáhám sboru.
Rád se modlím za druhé lidi a předkládám jejich potřeby Bohu.
Dívám se s nadšením, plný důvěry do budoucnosti.
Moje cítění mne vede k tomu, abych očekával od Boha veliké věci.
Moje myšlenky a plány jsou od ostatních přijímány s radostí.
Když si vzpomenu na někoho, hned mu zavolám nebo napíšu.
Umím přijmout opovrhované a vyvržené lidi.
Mám sklon se vcítit do jednání druhých a myslím si, že správně ohodnotím jejich motivy.
Rád pomáhám těm, kteří odchází od víry, aby znovu našli Spasitele.
Je pro mne jednoduché rozeznat, jestli je nějaké učení od Boha, či ne.
Něco mne nutí vyhledat ty, kteří buď odchází ze shromáždění, nebo prožívají v životě nějakou krizi.
Zajímám se o lidi, kteří stojí na okraji společnosti. Cítím v sobě nutkání jim pomoci.
Skrze moje modlitby se lidé změnili a zmírnily se těžkosti sboru.
Nabízím vždy svoji pomoc při úklidu, nebo když je potřeba něco rozmnožit, někoho dovést autem, nakoupit, atd.
Baví mne udržovat kontakt s lidmi a rád jim píšu dopisy.
Jsem schopen svými výklady nebo vyprávěním vzbudit zájem a nadšení posluchačů.
Jsem ochoten ujmout se vedení, když nikdo neví, jak dál.
Setrvávám na modlitbě, i když musím čekat dlouho na vyslyšení.
Navštěvuji pravidelně lidi v jejich domovech a hovořím s nimi o Bohu.
Dovedu pochopit určité části Bible a uspořádat je do důležitých témat.
O to, co mi leží na srdci, se modlím s plnou nadějí.
Když vidím nemocného, nebo slyším o někom, že onemocněl, hned se modlím za jeho vyléčení.
Umím zajímavě a srozumitelně vypravovat, nebo něco zprostředkovat.
Pomáhám sboru svými radami při plánování.
Dokážu složité a těžké téma Bible podat srozumitelně.
Když jsem požádán o podporu pro ty, kteří trpí nouzí, jsem ochoten se omezit, abych mohl více dát.
Důvěřuji Bohu i tehdy, když ostatní tvrdí, že je to nemožné.
Mám rád pořádek a přehled ve všem.
Není pro mne těžké vyzvat lidi a získat je k následování Ježíše.
Když odjedu na dovolenou, píšu pozdravy také členům sboru.
V posledních týdnech jsem prožíval uzdravení skrze modlitbu.
Mám potřebu se neustále modlit a jsem šťastný, když mohu zažít modlitební zkušenost.
Prosí-li mne někdo o peníze, poznám, jestli moje pomoc je nutná.
Modlím se pravidelně a prožívám vyslyšení svých proseb.
Cítím odpovědnost za duchovní život sboru a jednotlivců.
Když mne žádá někdo o pomoc, snažím se pomoci, i když jsem sám velmi zaměstnaný.
Je pro mne snadné odpovídat na různé biblické otázky.
Lidé mi často vylévají srdce a čekají na soucit.
Jsem ochoten zaměřit se na nejrůznější lidi, abych je získal pro Ježíše.
Zjistím falešné jednání dříve, než to objeví ostatní.
Dělám velmi rád i ty nejmenší služby, které ostatní ani nevidí.
Už byl někdo pokřtěný skrze moje svědectví. Mám z toho radost.
Když je sbírka na hodnotnou a potřebnou věc, dávám hodně a radostně.
Pomáhám spontánně, kdykoli vidím lidi v nouzi.
Mám radost z toho, že se u mne lidé cítí dobře.
Dokážu přenést do praktického života to, co jsem se naučil.
Rád vypravuji o tom, co Kristus pro mne dělá a jak jsem ho poznal.
Když začínám něco nového, mám radostný pocit, plný důvěry Bohu.
Jsem rád, když mne někdo pověří ve sboru jakýmkoli úkolem.
Přináším útěchu lidem v jejich bídě.
Vím, co mám říci, jak mám povzbudit, když je někdo nepochopen, trpí pocitem viny nebo se mu něco nedaří.
Rád poskytnu svoje věci nebo svoje peníze pro Boží dílo.
Nevadí mi žít v cizí zemi.
Nevadí mi rasové, kulturní ani jazykové odlišnosti.
Když dostanu fotky nebo dopisy, hned je roztřídím a uložím.
Rád otevírám svůj byt a zvu k sobě lidi pravidelně na návštěvy.
Lidé se cítí v mé přítomnosti hodnotněji.
Už často jsem potěšil lidi dopisem, telefonem nebo malým dárkem.
Cítím neobyčejnou přítomnost Boha v důležitých rozhodnutích.
Bezpečně rozeznám, zdali je za zbožnými slovy také Duch Boží.
Pomáhám i těm, kteří si to nezaslouží.
Důvěřuji Bohu i za těch okolností, kdy se to zdá druhým nemožné.
Jsem připraven dělat i takové služby, které jsou velmi nepatrné a často přehlížené.
Dokážu posoudit, jestli něčí vliv uškodí nebo prospěje sboru.
Dávám k dispozici pro sbor nejen peníze, ale i svůj čas a schopnosti.
Vykonám ve sboru i takové služby, kterým se jiní vyhýbají.
Když doporučím někoho do určité služby, můj návrh bývá správný.
Raději pomáhám sám, než abych přijímal pomoc od druhého.
Věřím Božím zaslíbením navzdory všem nepřímým důkazům.
Když potkám někoho, kdo potřebuje jídlo nebo ubytování, rád ho pozvu do svého bytu a postarám se o něj.
Dovedu vystihnout, jestli se nějaká osoba hodí na určité místo při organizování sborového života.
Je mi vlastní povzbuzovat váhavé, zmalomyslněné a nemocné.
Když mne někdo požádá o pomoc, vyhovím i tehdy, když sám mám moc práce.
Rád připravuji různé sborové projekty a specifické úkoly.
Prosazuji, aby sbory v dané oblasti mezi sebou spolupracovaly.
Vzal bych na sebe dokonce i nepříjemnosti, abych jiným mohl pomoci.
Když se dovím, že někdo onemocněl, tak mu napíšu nebo zavolám.
Mám upřímnou radost z každého hosta v mém bytě.
Sbírám a třídím různé materiály z novin, časopisů a přednášek.
Dělá mi radost, když dovedu s citem a srozumitelně vysvětlit body víry.
Rád píši dopisy, telefonuji, abych povzbudil nebo pozval do sboru.
Dokážu si vytyčit cíle a najít nejlepší cestu k jejich dosažení.
Bůh mne vede k tomu, abych navštěvoval a potěšoval nemocné.
Když dostanu dopis, hned na něj odpovídám.
Ve svém sboru jsem neustále činný.
Stává se mi, že se až příliš zasazuji o druhé lidi.
Daří se mi vytvořit ducha jednoty a ochoty k nasazení.
Jsem šťastný, když lidé skrze moje slova získají odvahu.
Učím se snadno cizí jazyk, abych mohl porozumět jiným.
Rozumím časovým událostem ve světě a hodnotím je, abych tím mohl pomoci sboru.
Měl jsem nové nápady, které byly pro sbor důležité a užitečné.
Stále vyhledávám nevěřící, abych je vedl k vítězství v Kristu.
Zapisuji zajímavosti a vytvářím různé diagramy pro sebe nebo sbor.
Pomáhám novým členům sboru, aby mohli růst ve víře.
Když slyším o naléhavé finanční potřebě v Božím díle, tak jsem vždy ochoten pomoci.
Hovořím se členy sboru o jejich každodenních potřebách.
Navazuji kontakty se sousedy a přáteli a snažím se jim říci něco o své víře. Třeba jim předat jen časopis.
Na základě objektivních biblických důkazů se mi vždy podaří přesvědčit ostatní.
Pokládám za důležité, aby činnost sboru probíhala v pořádku a organizovaně.
Modlím se konkrétně a pravidelně za uzdravení nemocných.
V mém domě se lidé cítí dobře. Jdou ke mně rádi, kdykoli je pozvu.
Dělám si poznámky z kázání a ukládám je.
Jsem schopen založit skupinku nebo sbor, radit jí a udržet ji při životě.
Jsem schopen vést ostatní i přes překážky k cíli.
Baví mne přemýšlet o tom, jak bych usnadnil určitou práci.
Když mne někdo požádá o laskavost, jsem ochoten mu vyhovět.
Udělám i takovou práci ve sboru, která ostatní nudí.
Moje návrhy na řešení mezilidských vztahů jsou přijímány s ochotou.
Rád se postarám o hosta a vytvořím pro něj atmosféru domova.
Rád pomohu a posloužím i mentálně postiženým lidem.
Setkám-li se se složitým problémem, nacházím brzy rozhodné kroky pro řešení.
Je pro mne zajímavé si povídat s cizinci o jejich způsobu života.
Mám skutečný soucit se všemi, kteří trpí tělesně a duševně.
Jsem schopen vysvětlit celé biblické učení jasně a srozumitelně ostatním lidem.
Jsem otevřený vůči lidem ve sboru a oni mi také důvěřují. Často se mi svěřují ohledně svých problémů života.
Je mi vlastní zpřehlednit si práci a dovést ji k cíli.
Ve jménu Božím prosím za nemocné a ten se uzdraví.
Rád obětuji svůj čas těm, kteří potřebují radu, modlitbu, povzbuzení.
Stále studuji a čtu různá důležitá biblická pojednání, abych se neustále učil.
Když pomáhám potřebným, neočekávám žádnou odplatu nebo uznání.
Dělá mi radost, když mohu jiným lidem něco vyložit, nebo zpřístupnit jim svoji víru.
Lehce se přizpůsobím rozdílným zvykům.
Milost Kristova, moc Ducha svatého, láska nebeského Otce a požehnání Boží buď s Vámi!Jméno nebo přezdívka: (povinné) 

Sbor: 
Statistika