Jste zde

Zobrazování některých informací bylo omezeno z důvodu nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Po získání souhlasu dotčených osob se zvýší množství zobrazených údajů. ;-)

Test duchovních darů

U každé otázky vyberte jednu odpověď.
Je nutné zodpovědět všechny otázky.
Váš výsledek testu je neveřejný, uvidíte ho pouze Vy a administrátor webu.
Vaše odpovědi na jednotlivé otázky se nikam nezapisují, neuvidí je nikdo.
Rád otevírám svůj byt a zvu k sobě lidi pravidelně na návštěvy.
Dovedu pochopit určité části Bible a uspořádat je do důležitých témat.
Ve jménu Božím prosím za nemocné a ten se uzdraví.
Pomáhám sboru svými radami při plánování.
Mám radost z toho, že se u mne lidé cítí dobře.
Stále vyhledávám nevěřící, abych je vedl k vítězství v Kristu.
Jsem připraven dělat i takové služby, které jsou velmi nepatrné a často přehlížené.
Moje cítění mne vede k tomu, abych očekával od Boha veliké věci.
Je pro mne snadné odpovídat na různé biblické otázky.
Dokážu přenést do praktického života to, co jsem se naučil.
Věřím Božím zaslíbením navzdory všem nepřímým důkazům.
Hodnotím určité časové události ve světě a tím pomáhám sboru.
Lehce se přizpůsobím rozdílným zvykům.
Když dostanu fotky nebo dopisy, hned je roztřídím a uložím.
Když slyším o naléhavé finanční potřebě v Božím díle, tak jsem vždy ochoten pomoci.
Když je sbírka na hodnotnou a potřebnou věc, dávám hodně a radostně.
Není pro mne těžké vyzvat lidi a získat je k následování Ježíše.
Jsem ochoten ujmout se vedení, když nikdo neví, jak dál.
Jsem rád, když mne někdo pověří ve sboru jakýmkoli úkolem.
Rád poskytnu svoje věci nebo svoje peníze pro Boží dílo.
Rád pomohu a posloužím i mentálně postiženým lidem.
Učím se snadno cizí jazyk, abych mohl porozumět jiným.
Bůh mne vede k tomu, abych navštěvoval a potěšoval nemocné.
Dělá mi radost, když dovedu s citem a srozumitelně vysvětlit body víry.
Něco mne nutí vyhledat ty, kteří buď odchází ze shromáždění, nebo prožívají v životě nějakou krizi.
Nevadí mi zabývat se problémy a komplikacemi a hledat řešení.
Mám rád pořádek a přehled ve všem.
Je mi vlastní zpřehlednit si práci a dovést ji k cíli.
Je pro mne jednoduché rozeznat, jestli je nějaké učení od Boha, či ne.
Jsem ochoten zaměřit se na nejrůznější lidi, abych je získal pro Ježíše.
Mám upřímnou radost z každého hosta v mém bytě.
Zajímám se o lidi, kteří stojí na okraji společnosti. Cítím v sobě nutkání jim pomoci.
Když doporučím někoho do určité služby, můj návrh bývá správný.
Zapisuji zajímavosti a vytvářím různé diagramy pro sebe nebo sbor.
Pomáhám i těm, kteří si to nezaslouží.
Nevadí mi žít v cizí zemi.
Jsem šťastný, když lidé skrze moje slova získají odvahu.
Umím přijmout opovrhované a vyvržené lidi.
Baví mne udržovat kontakt s lidmi a rád jim píšu dopisy.
Jsem otevřený vůči lidem ve sboru a oni mi také důvěřují. Často se mi svěřují ohledně svých problémů života.
Měl jsem nové nápady, které byly pro sbor důležité a užitečné.
Skrze moje modlitby se lidé změnili a zmírnily se těžkosti sboru.
Mám potřebu se neustále modlit a jsem šťastný, když mohu zažít modlitební zkušenost.
Když potkám někoho, kdo potřebuje jídlo nebo ubytování, rád ho pozvu do svého bytu a postarám se o něj.
Rád se postarám o hosta a vytvořím pro něj atmosféru domova.
Jsem schopen založit skupinku nebo sbor, radit jí a udržet ji při životě.
Prosazuji, aby sbory v dané oblasti mezi sebou spolupracovaly.
Už byl někdo pokřtěný skrze moje svědectví. Mám z toho radost.
Stále studuji a čtu různá důležitá biblická pojednání, abych se neustále učil.
Je mi vlastní povzbuzovat váhavé, zmalomyslněné a nemocné.
Navštěvuji pravidelně lidi v jejich domovech a hovořím s nimi o Bohu.
Udělám i takovou práci ve sboru, která ostatní nudí.
Rád pomáhám těm, kteří odchází od víry, aby znovu našli Spasitele.
Mám skutečný soucit se všemi, kteří trpí tělesně a duševně.
Když si vzpomenu na někoho, hned mu zavolám nebo napíšu.
Když odjedu na dovolenou, píšu pozdravy také členům sboru.
Jsem schopen svými výklady nebo vyprávěním vzbudit zájem a nadšení posluchačů.
Přitahuje mne setkání s lidmi bez ohledu na jejich postavení ve společnosti.
V posledních týdnech jsem prožíval uzdravení skrze modlitbu.
Rád se modlím za druhé lidi a předkládám jejich potřeby Bohu.
Když mne někdo požádá o pomoc, vyhovím i tehdy, když sám mám moc práce.
Daří se mi vytvořit ducha jednoty a ochoty k nasazení.
Rád píši dopisy, telefonuji, abych povzbudil nebo pozval do sboru.
Dělá mi radost, když mohu jiným lidem něco vyložit, nebo zpřístupnit jim svoji víru.
Navazuji kontakty se sousedy a přáteli a snažím se jim říci něco o své víře. Třeba jim předat jen časopis.
Již jsem založil domácí kroužek nebo skupinku, která stále funguje.
O to, co mi leží na srdci, se modlím s plnou nadějí.
Vím, co mám říci, jak mám povzbudit, když je někdo nepochopen, trpí pocitem viny nebo se mu něco nedaří.
Když jsem požádán o podporu pro ty, kteří trpí nouzí, jsem ochoten se omezit, abych mohl více dát.
Dělám velmi rád i ty nejmenší služby, které ostatní ani nevidí.
Dávám k dispozici pro sbor nejen peníze, ale i svůj čas a schopnosti.
Prosí-li mne někdo o peníze, poznám, jestli moje pomoc je nutná.
Jsem schopen vést ostatní i přes překážky k cíli.
Ostatní mne následují, protože mám znalosti, které přispívají k budování našeho sboru.
Bezpečně rozeznám, zdali je za zbožnými slovy také Duch Boží.
Lidé mi často vylévají srdce a čekají na soucit.
Vzal bych na sebe dokonce i nepříjemnosti, abych jiným mohl pomoci.
Nevadí mi rasové, kulturní ani jazykové odlišnosti.
Rád obětuji svůj čas těm, kteří potřebují radu, modlitbu, povzbuzení.
Sbírám a třídím různé materiály z novin, časopisů a přednášek.
Modlím se konkrétně a pravidelně za uzdravení nemocných.
Když dostanu dopis, hned na něj odpovídám.
Na základě objektivních biblických důkazů se mi vždy podaří přesvědčit ostatní.
Ve svém sboru jsem neustále činný.
Moje návrhy na řešení mezilidských vztahů jsou přijímány s ochotou.
Už často jsem potěšil lidi dopisem, telefonem nebo malým dárkem.
Pomáhám novým členům sboru, aby mohli růst ve víře.
Setrvávám na modlitbě, i když musím čekat dlouho na vyslyšení.
Baví mne přemýšlet o tom, jak bych usnadnil určitou práci.
Hovořím se členy sboru o jejich každodenních potřebách.
Nabízím vždy svoji pomoc při úklidu, nebo když je potřeba něco rozmnožit, někoho dovést autem, nakoupit, atd.
Rozumím časovým událostem ve světě a hodnotím je, abych tím mohl pomoci sboru.
Umím zajímavě a srozumitelně vypravovat, nebo něco zprostředkovat.
V mém domě se lidé cítí dobře. Jdou ke mně rádi, kdykoli je pozvu.
Když mne žádá někdo o pomoc, snažím se pomoci, i když jsem sám velmi zaměstnaný.
Když vidím nemocného, nebo slyším o někom, že onemocněl, hned se modlím za jeho vyléčení.
Když pomáhám potřebným, neočekávám žádnou odplatu nebo uznání.
Setkám-li se se složitým problémem, nacházím brzy rozhodné kroky pro řešení.
Dívám se s nadšením, plný důvěry do budoucnosti.
Moje myšlenky a plány jsou od ostatních přijímány s radostí.
Přináším útěchu lidem v jejich bídě.
Cítím neobyčejnou přítomnost Boha v důležitých rozhodnutích.
Modlím se pravidelně a prožívám vyslyšení svých proseb.
Dovedu vystihnout, jestli se nějaká osoba hodí na určité místo při organizování sborového života.
Dělám si poznámky z kázání a ukládám je.
Důvěřuji Bohu i tehdy, když ostatní tvrdí, že je to nemožné.
Jsem schopen vysvětlit celé biblické učení jasně a srozumitelně ostatním lidem.
Stává se mi, že se až příliš zasazuji o druhé lidi.
Je pro mne zajímavé si povídat s cizinci o jejich způsobu života.
Pomáhám spontánně, kdykoli vidím lidi v nouzi.
Důvěřuji Bohu i za těch okolností, kdy se to zdá druhým nemožné.
Mám sklon se vcítit do jednání druhých a myslím si, že správně ohodnotím jejich motivy.
Když začínám něco nového, mám radostný pocit, plný důvěry Bohu.
Když mne někdo požádá o laskavost, jsem ochoten mu vyhovět.
Cítím odpovědnost za duchovní život sboru a jednotlivců.
Rád připravuji různé sborové projekty a specifické úkoly.
Když se dovím, že někdo onemocněl, tak mu napíšu nebo zavolám.
Lidé se cítí v mé přítomnosti hodnotněji.
Pokládám za důležité, aby činnost sboru probíhala v pořádku a organizovaně.
Zjistím falešné jednání dříve, než to objeví ostatní.
Vykonám ve sboru i takové služby, kterým se jiní vyhýbají.
Dokážu složité a těžké téma Bible podat srozumitelně.
Dokážu si vytyčit cíle a najít nejlepší cestu k jejich dosažení.
Dokážu posoudit, jestli něčí vliv uškodí nebo prospěje sboru.
Raději pomáhám sám, než abych přijímal pomoc od druhého.
Rád vypravuji o tom, co Kristus pro mne dělá a jak jsem ho poznal.
Milost Kristova, moc Ducha svatého, láska nebeského Otce a požehnání Boží buď s Vámi!Jméno nebo přezdívka: (povinné) 

Sbor: 
Statistika