Jste zde

Test duchovních darů

U každé otázky vyberte jednu odpověď.
Je nutné zodpovědět všechny otázky.
Váš výsledek testu je neveřejný, uvidíte ho pouze Vy a administrátor webu.
Vaše odpovědi na jednotlivé otázky se nikam nezapisují, neuvidí je nikdo.
Dokážu přenést do praktického života to, co jsem se naučil.
Je mi vlastní zpřehlednit si práci a dovést ji k cíli.
Když dostanu dopis, hned na něj odpovídám.
Navštěvuji pravidelně lidi v jejich domovech a hovořím s nimi o Bohu.
Když potkám někoho, kdo potřebuje jídlo nebo ubytování, rád ho pozvu do svého bytu a postarám se o něj.
Baví mne udržovat kontakt s lidmi a rád jim píšu dopisy.
Rád poskytnu svoje věci nebo svoje peníze pro Boží dílo.
Když se dovím, že někdo onemocněl, tak mu napíšu nebo zavolám.
Mám upřímnou radost z každého hosta v mém bytě.
Ostatní mne následují, protože mám znalosti, které přispívají k budování našeho sboru.
Jsem ochoten zaměřit se na nejrůznější lidi, abych je získal pro Ježíše.
Pomáhám spontánně, kdykoli vidím lidi v nouzi.
Není pro mne těžké vyzvat lidi a získat je k následování Ježíše.
Mám sklon se vcítit do jednání druhých a myslím si, že správně ohodnotím jejich motivy.
Jsem schopen založit skupinku nebo sbor, radit jí a udržet ji při životě.
Stále vyhledávám nevěřící, abych je vedl k vítězství v Kristu.
Jsem rád, když mne někdo pověří ve sboru jakýmkoli úkolem.
Navazuji kontakty se sousedy a přáteli a snažím se jim říci něco o své víře. Třeba jim předat jen časopis.
Dokážu posoudit, jestli něčí vliv uškodí nebo prospěje sboru.
Umím přijmout opovrhované a vyvržené lidi.
Nevadí mi rasové, kulturní ani jazykové odlišnosti.
Věřím Božím zaslíbením navzdory všem nepřímým důkazům.
Rád obětuji svůj čas těm, kteří potřebují radu, modlitbu, povzbuzení.
Dokážu si vytyčit cíle a najít nejlepší cestu k jejich dosažení.
Ve jménu Božím prosím za nemocné a ten se uzdraví.
Dívám se s nadšením, plný důvěry do budoucnosti.
Stále studuji a čtu různá důležitá biblická pojednání, abych se neustále učil.
Umím zajímavě a srozumitelně vypravovat, nebo něco zprostředkovat.
Hovořím se členy sboru o jejich každodenních potřebách.
Pomáhám sboru svými radami při plánování.
Zajímám se o lidi, kteří stojí na okraji společnosti. Cítím v sobě nutkání jim pomoci.
Jsem připraven dělat i takové služby, které jsou velmi nepatrné a často přehlížené.
Už byl někdo pokřtěný skrze moje svědectví. Mám z toho radost.
Daří se mi vytvořit ducha jednoty a ochoty k nasazení.
Bůh mne vede k tomu, abych navštěvoval a potěšoval nemocné.
Je mi vlastní povzbuzovat váhavé, zmalomyslněné a nemocné.
Když jsem požádán o podporu pro ty, kteří trpí nouzí, jsem ochoten se omezit, abych mohl více dát.
Stává se mi, že se až příliš zasazuji o druhé lidi.
Když slyším o naléhavé finanční potřebě v Božím díle, tak jsem vždy ochoten pomoci.
Moje cítění mne vede k tomu, abych očekával od Boha veliké věci.
Vzal bych na sebe dokonce i nepříjemnosti, abych jiným mohl pomoci.
Rád pomáhám těm, kteří odchází od víry, aby znovu našli Spasitele.
Když mne někdo požádá o pomoc, vyhovím i tehdy, když sám mám moc práce.
Moje návrhy na řešení mezilidských vztahů jsou přijímány s ochotou.
Když vidím nemocného, nebo slyším o někom, že onemocněl, hned se modlím za jeho vyléčení.
Prosí-li mne někdo o peníze, poznám, jestli moje pomoc je nutná.
Dokážu složité a těžké téma Bible podat srozumitelně.
Skrze moje modlitby se lidé změnili a zmírnily se těžkosti sboru.
Mám potřebu se neustále modlit a jsem šťastný, když mohu zažít modlitební zkušenost.
Něco mne nutí vyhledat ty, kteří buď odchází ze shromáždění, nebo prožívají v životě nějakou krizi.
Jsem šťastný, když lidé skrze moje slova získají odvahu.
Nevadí mi zabývat se problémy a komplikacemi a hledat řešení.
Vykonám ve sboru i takové služby, kterým se jiní vyhýbají.
Rád vypravuji o tom, co Kristus pro mne dělá a jak jsem ho poznal.
Rád pomohu a posloužím i mentálně postiženým lidem.
Nevadí mi žít v cizí zemi.
Přitahuje mne setkání s lidmi bez ohledu na jejich postavení ve společnosti.
Už často jsem potěšil lidi dopisem, telefonem nebo malým dárkem.
Dělá mi radost, když mohu jiným lidem něco vyložit, nebo zpřístupnit jim svoji víru.
Dělá mi radost, když dovedu s citem a srozumitelně vysvětlit body víry.
Pomáhám i těm, kteří si to nezaslouží.
Zapisuji zajímavosti a vytvářím různé diagramy pro sebe nebo sbor.
Cítím odpovědnost za duchovní život sboru a jednotlivců.
Ve svém sboru jsem neustále činný.
Dělám si poznámky z kázání a ukládám je.
Rád se modlím za druhé lidi a předkládám jejich potřeby Bohu.
Setrvávám na modlitbě, i když musím čekat dlouho na vyslyšení.
V mém domě se lidé cítí dobře. Jdou ke mně rádi, kdykoli je pozvu.
Rád se postarám o hosta a vytvořím pro něj atmosféru domova.
Jsem ochoten ujmout se vedení, když nikdo neví, jak dál.
Když doporučím někoho do určité služby, můj návrh bývá správný.
Jsem schopen svými výklady nebo vyprávěním vzbudit zájem a nadšení posluchačů.
Dávám k dispozici pro sbor nejen peníze, ale i svůj čas a schopnosti.
O to, co mi leží na srdci, se modlím s plnou nadějí.
Pomáhám novým členům sboru, aby mohli růst ve víře.
Důvěřuji Bohu i tehdy, když ostatní tvrdí, že je to nemožné.
Dovedu vystihnout, jestli se nějaká osoba hodí na určité místo při organizování sborového života.
Lidé se cítí v mé přítomnosti hodnotněji.
Pokládám za důležité, aby činnost sboru probíhala v pořádku a organizovaně.
Když pomáhám potřebným, neočekávám žádnou odplatu nebo uznání.
Když mne někdo požádá o laskavost, jsem ochoten mu vyhovět.
Modlím se pravidelně a prožívám vyslyšení svých proseb.
Jsem otevřený vůči lidem ve sboru a oni mi také důvěřují. Často se mi svěřují ohledně svých problémů života.
Nabízím vždy svoji pomoc při úklidu, nebo když je potřeba něco rozmnožit, někoho dovést autem, nakoupit, atd.
Důvěřuji Bohu i za těch okolností, kdy se to zdá druhým nemožné.
Dovedu pochopit určité části Bible a uspořádat je do důležitých témat.
Lehce se přizpůsobím rozdílným zvykům.
Měl jsem nové nápady, které byly pro sbor důležité a užitečné.
Moje myšlenky a plány jsou od ostatních přijímány s radostí.
Když odjedu na dovolenou, píšu pozdravy také členům sboru.
Když mne žádá někdo o pomoc, snažím se pomoci, i když jsem sám velmi zaměstnaný.
Lidé mi často vylévají srdce a čekají na soucit.
Sbírám a třídím různé materiály z novin, časopisů a přednášek.
Rád otevírám svůj byt a zvu k sobě lidi pravidelně na návštěvy.
Zjistím falešné jednání dříve, než to objeví ostatní.
Bezpečně rozeznám, zdali je za zbožnými slovy také Duch Boží.
Rozumím časovým událostem ve světě a hodnotím je, abych tím mohl pomoci sboru.
Mám rád pořádek a přehled ve všem.
Jsem schopen vysvětlit celé biblické učení jasně a srozumitelně ostatním lidem.
V posledních týdnech jsem prožíval uzdravení skrze modlitbu.
Modlím se konkrétně a pravidelně za uzdravení nemocných.
Rád připravuji různé sborové projekty a specifické úkoly.
Je pro mne jednoduché rozeznat, jestli je nějaké učení od Boha, či ne.
Setkám-li se se složitým problémem, nacházím brzy rozhodné kroky pro řešení.
Baví mne přemýšlet o tom, jak bych usnadnil určitou práci.
Je pro mne snadné odpovídat na různé biblické otázky.
Hodnotím určité časové události ve světě a tím pomáhám sboru.
Jsem schopen vést ostatní i přes překážky k cíli.
Je pro mne zajímavé si povídat s cizinci o jejich způsobu života.
Cítím neobyčejnou přítomnost Boha v důležitých rozhodnutích.
Když dostanu fotky nebo dopisy, hned je roztřídím a uložím.
Udělám i takovou práci ve sboru, která ostatní nudí.
Když je sbírka na hodnotnou a potřebnou věc, dávám hodně a radostně.
Rád píši dopisy, telefonuji, abych povzbudil nebo pozval do sboru.
Mám skutečný soucit se všemi, kteří trpí tělesně a duševně.
Přináším útěchu lidem v jejich bídě.
Vím, co mám říci, jak mám povzbudit, když je někdo nepochopen, trpí pocitem viny nebo se mu něco nedaří.
Když začínám něco nového, mám radostný pocit, plný důvěry Bohu.
Raději pomáhám sám, než abych přijímal pomoc od druhého.
Učím se snadno cizí jazyk, abych mohl porozumět jiným.
Mám radost z toho, že se u mne lidé cítí dobře.
Když si vzpomenu na někoho, hned mu zavolám nebo napíšu.
Na základě objektivních biblických důkazů se mi vždy podaří přesvědčit ostatní.
Již jsem založil domácí kroužek nebo skupinku, která stále funguje.
Prosazuji, aby sbory v dané oblasti mezi sebou spolupracovaly.
Dělám velmi rád i ty nejmenší služby, které ostatní ani nevidí.
Milost Kristova, moc Ducha svatého, láska nebeského Otce a požehnání Boží buď s Vámi!Jméno nebo přezdívka: (povinné) 

Sbor: 
Statistika