Jste zde

Test duchovních darů

U každé otázky vyberte jednu odpověď.
Je nutné zodpovědět všechny otázky.
Váš výsledek testu je neveřejný, uvidíte ho pouze Vy a administrátor webu.
Vaše odpovědi na jednotlivé otázky se nikam nezapisují, neuvidí je nikdo.
Umím přijmout opovrhované a vyvržené lidi.
Na základě objektivních biblických důkazů se mi vždy podaří přesvědčit ostatní.
Mám sklon se vcítit do jednání druhých a myslím si, že správně ohodnotím jejich motivy.
Rád pomohu a posloužím i mentálně postiženým lidem.
Jsem připraven dělat i takové služby, které jsou velmi nepatrné a často přehlížené.
Rád vypravuji o tom, co Kristus pro mne dělá a jak jsem ho poznal.
Rád pomáhám těm, kteří odchází od víry, aby znovu našli Spasitele.
Nabízím vždy svoji pomoc při úklidu, nebo když je potřeba něco rozmnožit, někoho dovést autem, nakoupit, atd.
Lidé se cítí v mé přítomnosti hodnotněji.
Rád otevírám svůj byt a zvu k sobě lidi pravidelně na návštěvy.
Dívám se s nadšením, plný důvěry do budoucnosti.
Již jsem založil domácí kroužek nebo skupinku, která stále funguje.
Když potkám někoho, kdo potřebuje jídlo nebo ubytování, rád ho pozvu do svého bytu a postarám se o něj.
Cítím neobyčejnou přítomnost Boha v důležitých rozhodnutích.
Vím, co mám říci, jak mám povzbudit, když je někdo nepochopen, trpí pocitem viny nebo se mu něco nedaří.
Něco mne nutí vyhledat ty, kteří buď odchází ze shromáždění, nebo prožívají v životě nějakou krizi.
Když pomáhám potřebným, neočekávám žádnou odplatu nebo uznání.
Rád připravuji různé sborové projekty a specifické úkoly.
Jsem ochoten zaměřit se na nejrůznější lidi, abych je získal pro Ježíše.
Když odjedu na dovolenou, píšu pozdravy také členům sboru.
Když se dovím, že někdo onemocněl, tak mu napíšu nebo zavolám.
Je pro mne zajímavé si povídat s cizinci o jejich způsobu života.
Je mi vlastní povzbuzovat váhavé, zmalomyslněné a nemocné.
Bezpečně rozeznám, zdali je za zbožnými slovy také Duch Boží.
Jsem otevřený vůči lidem ve sboru a oni mi také důvěřují. Často se mi svěřují ohledně svých problémů života.
Umím zajímavě a srozumitelně vypravovat, nebo něco zprostředkovat.
Modlím se pravidelně a prožívám vyslyšení svých proseb.
Rozumím časovým událostem ve světě a hodnotím je, abych tím mohl pomoci sboru.
Měl jsem nové nápady, které byly pro sbor důležité a užitečné.
Dělám si poznámky z kázání a ukládám je.
Dokážu posoudit, jestli něčí vliv uškodí nebo prospěje sboru.
Dělá mi radost, když mohu jiným lidem něco vyložit, nebo zpřístupnit jim svoji víru.
Když vidím nemocného, nebo slyším o někom, že onemocněl, hned se modlím za jeho vyléčení.
Vzal bych na sebe dokonce i nepříjemnosti, abych jiným mohl pomoci.
Už často jsem potěšil lidi dopisem, telefonem nebo malým dárkem.
Bůh mne vede k tomu, abych navštěvoval a potěšoval nemocné.
Dělá mi radost, když dovedu s citem a srozumitelně vysvětlit body víry.
Dovedu pochopit určité části Bible a uspořádat je do důležitých témat.
Daří se mi vytvořit ducha jednoty a ochoty k nasazení.
Mám upřímnou radost z každého hosta v mém bytě.
Stále vyhledávám nevěřící, abych je vedl k vítězství v Kristu.
Přináším útěchu lidem v jejich bídě.
Když dostanu fotky nebo dopisy, hned je roztřídím a uložím.
Když dostanu dopis, hned na něj odpovídám.
Pomáhám sboru svými radami při plánování.
Jsem šťastný, když lidé skrze moje slova získají odvahu.
Když doporučím někoho do určité služby, můj návrh bývá správný.
Modlím se konkrétně a pravidelně za uzdravení nemocných.
Je pro mne jednoduché rozeznat, jestli je nějaké učení od Boha, či ne.
Lehce se přizpůsobím rozdílným zvykům.
Rád se postarám o hosta a vytvořím pro něj atmosféru domova.
Už byl někdo pokřtěný skrze moje svědectví. Mám z toho radost.
Když je sbírka na hodnotnou a potřebnou věc, dávám hodně a radostně.
Navštěvuji pravidelně lidi v jejich domovech a hovořím s nimi o Bohu.
Baví mne udržovat kontakt s lidmi a rád jim píšu dopisy.
Učím se snadno cizí jazyk, abych mohl porozumět jiným.
Jsem rád, když mne někdo pověří ve sboru jakýmkoli úkolem.
V mém domě se lidé cítí dobře. Jdou ke mně rádi, kdykoli je pozvu.
Když slyším o naléhavé finanční potřebě v Božím díle, tak jsem vždy ochoten pomoci.
Stále studuji a čtu různá důležitá biblická pojednání, abych se neustále učil.
Prosí-li mne někdo o peníze, poznám, jestli moje pomoc je nutná.
Je pro mne snadné odpovídat na různé biblické otázky.
Ve jménu Božím prosím za nemocné a ten se uzdraví.
Je mi vlastní zpřehlednit si práci a dovést ji k cíli.
Mám rád pořádek a přehled ve všem.
Moje návrhy na řešení mezilidských vztahů jsou přijímány s ochotou.
Dělám velmi rád i ty nejmenší služby, které ostatní ani nevidí.
Jsem schopen vysvětlit celé biblické učení jasně a srozumitelně ostatním lidem.
Když začínám něco nového, mám radostný pocit, plný důvěry Bohu.
Baví mne přemýšlet o tom, jak bych usnadnil určitou práci.
Zapisuji zajímavosti a vytvářím různé diagramy pro sebe nebo sbor.
Jsem schopen svými výklady nebo vyprávěním vzbudit zájem a nadšení posluchačů.
Důvěřuji Bohu i tehdy, když ostatní tvrdí, že je to nemožné.
Setkám-li se se složitým problémem, nacházím brzy rozhodné kroky pro řešení.
Rád obětuji svůj čas těm, kteří potřebují radu, modlitbu, povzbuzení.
Nevadí mi žít v cizí zemi.
Pomáhám spontánně, kdykoli vidím lidi v nouzi.
Prosazuji, aby sbory v dané oblasti mezi sebou spolupracovaly.
Nevadí mi zabývat se problémy a komplikacemi a hledat řešení.
Zjistím falešné jednání dříve, než to objeví ostatní.
Jsem schopen vést ostatní i přes překážky k cíli.
Skrze moje modlitby se lidé změnili a zmírnily se těžkosti sboru.
Setrvávám na modlitbě, i když musím čekat dlouho na vyslyšení.
Vykonám ve sboru i takové služby, kterým se jiní vyhýbají.
Raději pomáhám sám, než abych přijímal pomoc od druhého.
Ve svém sboru jsem neustále činný.
Není pro mne těžké vyzvat lidi a získat je k následování Ježíše.
Mám potřebu se neustále modlit a jsem šťastný, když mohu zažít modlitební zkušenost.
Důvěřuji Bohu i za těch okolností, kdy se to zdá druhým nemožné.
Dávám k dispozici pro sbor nejen peníze, ale i svůj čas a schopnosti.
Hodnotím určité časové události ve světě a tím pomáhám sboru.
Rád se modlím za druhé lidi a předkládám jejich potřeby Bohu.
Zajímám se o lidi, kteří stojí na okraji společnosti. Cítím v sobě nutkání jim pomoci.
Sbírám a třídím různé materiály z novin, časopisů a přednášek.
Navazuji kontakty se sousedy a přáteli a snažím se jim říci něco o své víře. Třeba jim předat jen časopis.
O to, co mi leží na srdci, se modlím s plnou nadějí.
Moje cítění mne vede k tomu, abych očekával od Boha veliké věci.
Lidé mi často vylévají srdce a čekají na soucit.
Mám skutečný soucit se všemi, kteří trpí tělesně a duševně.
Dokážu složité a těžké téma Bible podat srozumitelně.
Věřím Božím zaslíbením navzdory všem nepřímým důkazům.
Když mne někdo požádá o laskavost, jsem ochoten mu vyhovět.
Když mne někdo požádá o pomoc, vyhovím i tehdy, když sám mám moc práce.
Jsem schopen založit skupinku nebo sbor, radit jí a udržet ji při životě.
Dokážu si vytyčit cíle a najít nejlepší cestu k jejich dosažení.
Pomáhám novým členům sboru, aby mohli růst ve víře.
Přitahuje mne setkání s lidmi bez ohledu na jejich postavení ve společnosti.
Ostatní mne následují, protože mám znalosti, které přispívají k budování našeho sboru.
Stává se mi, že se až příliš zasazuji o druhé lidi.
Hovořím se členy sboru o jejich každodenních potřebách.
Rád píši dopisy, telefonuji, abych povzbudil nebo pozval do sboru.
Rád poskytnu svoje věci nebo svoje peníze pro Boží dílo.
Pokládám za důležité, aby činnost sboru probíhala v pořádku a organizovaně.
Moje myšlenky a plány jsou od ostatních přijímány s radostí.
Dovedu vystihnout, jestli se nějaká osoba hodí na určité místo při organizování sborového života.
Když mne žádá někdo o pomoc, snažím se pomoci, i když jsem sám velmi zaměstnaný.
Když si vzpomenu na někoho, hned mu zavolám nebo napíšu.
Když jsem požádán o podporu pro ty, kteří trpí nouzí, jsem ochoten se omezit, abych mohl více dát.
Mám radost z toho, že se u mne lidé cítí dobře.
Nevadí mi rasové, kulturní ani jazykové odlišnosti.
Jsem ochoten ujmout se vedení, když nikdo neví, jak dál.
Udělám i takovou práci ve sboru, která ostatní nudí.
V posledních týdnech jsem prožíval uzdravení skrze modlitbu.
Cítím odpovědnost za duchovní život sboru a jednotlivců.
Pomáhám i těm, kteří si to nezaslouží.
Dokážu přenést do praktického života to, co jsem se naučil.
Milost Kristova, moc Ducha svatého, láska nebeského Otce a požehnání Boží buď s Vámi!Jméno nebo přezdívka: (povinné) 

Sbor: 
Statistika