Jste zde

Test duchovních darů

U každé otázky vyberte jednu odpověď.
Je nutné zodpovědět všechny otázky.
Váš výsledek testu je neveřejný, uvidíte ho pouze Vy a administrátor webu.
Vaše odpovědi na jednotlivé otázky se nikam nezapisují, neuvidí je nikdo.
Jsem šťastný, když lidé skrze moje slova získají odvahu.
Rád pomáhám těm, kteří odchází od víry, aby znovu našli Spasitele.
Prosí-li mne někdo o peníze, poznám, jestli moje pomoc je nutná.
Pomáhám sboru svými radami při plánování.
Vím, co mám říci, jak mám povzbudit, když je někdo nepochopen, trpí pocitem viny nebo se mu něco nedaří.
Jsem otevřený vůči lidem ve sboru a oni mi také důvěřují. Často se mi svěřují ohledně svých problémů života.
Když pomáhám potřebným, neočekávám žádnou odplatu nebo uznání.
Je mi vlastní zpřehlednit si práci a dovést ji k cíli.
Měl jsem nové nápady, které byly pro sbor důležité a užitečné.
Není pro mne těžké vyzvat lidi a získat je k následování Ježíše.
Když se dovím, že někdo onemocněl, tak mu napíšu nebo zavolám.
Stále studuji a čtu různá důležitá biblická pojednání, abych se neustále učil.
Moje myšlenky a plány jsou od ostatních přijímány s radostí.
Moje návrhy na řešení mezilidských vztahů jsou přijímány s ochotou.
Raději pomáhám sám, než abych přijímal pomoc od druhého.
Stává se mi, že se až příliš zasazuji o druhé lidi.
Mám radost z toho, že se u mne lidé cítí dobře.
Rád se postarám o hosta a vytvořím pro něj atmosféru domova.
Ve jménu Božím prosím za nemocné a ten se uzdraví.
Bezpečně rozeznám, zdali je za zbožnými slovy také Duch Boží.
Moje cítění mne vede k tomu, abych očekával od Boha veliké věci.
Je pro mne snadné odpovídat na různé biblické otázky.
Setrvávám na modlitbě, i když musím čekat dlouho na vyslyšení.
Když je sbírka na hodnotnou a potřebnou věc, dávám hodně a radostně.
Když dostanu dopis, hned na něj odpovídám.
Když vidím nemocného, nebo slyším o někom, že onemocněl, hned se modlím za jeho vyléčení.
Nabízím vždy svoji pomoc při úklidu, nebo když je potřeba něco rozmnožit, někoho dovést autem, nakoupit, atd.
Jsem rád, když mne někdo pověří ve sboru jakýmkoli úkolem.
Dovedu pochopit určité části Bible a uspořádat je do důležitých témat.
Již jsem založil domácí kroužek nebo skupinku, která stále funguje.
Mám skutečný soucit se všemi, kteří trpí tělesně a duševně.
Je pro mne zajímavé si povídat s cizinci o jejich způsobu života.
Když potkám někoho, kdo potřebuje jídlo nebo ubytování, rád ho pozvu do svého bytu a postarám se o něj.
Rád pomohu a posloužím i mentálně postiženým lidem.
Stále vyhledávám nevěřící, abych je vedl k vítězství v Kristu.
Dokážu posoudit, jestli něčí vliv uškodí nebo prospěje sboru.
Jsem ochoten ujmout se vedení, když nikdo neví, jak dál.
Přináším útěchu lidem v jejich bídě.
Je mi vlastní povzbuzovat váhavé, zmalomyslněné a nemocné.
Když dostanu fotky nebo dopisy, hned je roztřídím a uložím.
V posledních týdnech jsem prožíval uzdravení skrze modlitbu.
Pokládám za důležité, aby činnost sboru probíhala v pořádku a organizovaně.
Navštěvuji pravidelně lidi v jejich domovech a hovořím s nimi o Bohu.
Lidé se cítí v mé přítomnosti hodnotněji.
Prosazuji, aby sbory v dané oblasti mezi sebou spolupracovaly.
Mám rád pořádek a přehled ve všem.
Dokážu přenést do praktického života to, co jsem se naučil.
Lehce se přizpůsobím rozdílným zvykům.
Na základě objektivních biblických důkazů se mi vždy podaří přesvědčit ostatní.
Když mne někdo požádá o pomoc, vyhovím i tehdy, když sám mám moc práce.
Jsem schopen založit skupinku nebo sbor, radit jí a udržet ji při životě.
Skrze moje modlitby se lidé změnili a zmírnily se těžkosti sboru.
Když si vzpomenu na někoho, hned mu zavolám nebo napíšu.
Něco mne nutí vyhledat ty, kteří buď odchází ze shromáždění, nebo prožívají v životě nějakou krizi.
Rozumím časovým událostem ve světě a hodnotím je, abych tím mohl pomoci sboru.
Jsem ochoten zaměřit se na nejrůznější lidi, abych je získal pro Ježíše.
Rád se modlím za druhé lidi a předkládám jejich potřeby Bohu.
Pomáhám novým členům sboru, aby mohli růst ve víře.
Důvěřuji Bohu i za těch okolností, kdy se to zdá druhým nemožné.
Rád obětuji svůj čas těm, kteří potřebují radu, modlitbu, povzbuzení.
Navazuji kontakty se sousedy a přáteli a snažím se jim říci něco o své víře. Třeba jim předat jen časopis.
Když začínám něco nového, mám radostný pocit, plný důvěry Bohu.
Přitahuje mne setkání s lidmi bez ohledu na jejich postavení ve společnosti.
Udělám i takovou práci ve sboru, která ostatní nudí.
Rád vypravuji o tom, co Kristus pro mne dělá a jak jsem ho poznal.
Mám upřímnou radost z každého hosta v mém bytě.
Cítím odpovědnost za duchovní život sboru a jednotlivců.
Už často jsem potěšil lidi dopisem, telefonem nebo malým dárkem.
Když mne žádá někdo o pomoc, snažím se pomoci, i když jsem sám velmi zaměstnaný.
Setkám-li se se složitým problémem, nacházím brzy rozhodné kroky pro řešení.
Dívám se s nadšením, plný důvěry do budoucnosti.
Ve svém sboru jsem neustále činný.
Lidé mi často vylévají srdce a čekají na soucit.
Jsem schopen vést ostatní i přes překážky k cíli.
O to, co mi leží na srdci, se modlím s plnou nadějí.
Věřím Božím zaslíbením navzdory všem nepřímým důkazům.
Baví mne přemýšlet o tom, jak bych usnadnil určitou práci.
Mám sklon se vcítit do jednání druhých a myslím si, že správně ohodnotím jejich motivy.
Jsem připraven dělat i takové služby, které jsou velmi nepatrné a často přehlížené.
Modlím se pravidelně a prožívám vyslyšení svých proseb.
Bůh mne vede k tomu, abych navštěvoval a potěšoval nemocné.
Nevadí mi zabývat se problémy a komplikacemi a hledat řešení.
Umím zajímavě a srozumitelně vypravovat, nebo něco zprostředkovat.
Rád píši dopisy, telefonuji, abych povzbudil nebo pozval do sboru.
Když odjedu na dovolenou, píšu pozdravy také členům sboru.
Zapisuji zajímavosti a vytvářím různé diagramy pro sebe nebo sbor.
Dávám k dispozici pro sbor nejen peníze, ale i svůj čas a schopnosti.
Hovořím se členy sboru o jejich každodenních potřebách.
Pomáhám i těm, kteří si to nezaslouží.
Mám potřebu se neustále modlit a jsem šťastný, když mohu zažít modlitební zkušenost.
Dělá mi radost, když mohu jiným lidem něco vyložit, nebo zpřístupnit jim svoji víru.
Dělám si poznámky z kázání a ukládám je.
Vykonám ve sboru i takové služby, kterým se jiní vyhýbají.
Když jsem požádán o podporu pro ty, kteří trpí nouzí, jsem ochoten se omezit, abych mohl více dát.
Pomáhám spontánně, kdykoli vidím lidi v nouzi.
Dělám velmi rád i ty nejmenší služby, které ostatní ani nevidí.
Jsem schopen svými výklady nebo vyprávěním vzbudit zájem a nadšení posluchačů.
Když slyším o naléhavé finanční potřebě v Božím díle, tak jsem vždy ochoten pomoci.
Důvěřuji Bohu i tehdy, když ostatní tvrdí, že je to nemožné.
Nevadí mi rasové, kulturní ani jazykové odlišnosti.
Když mne někdo požádá o laskavost, jsem ochoten mu vyhovět.
Cítím neobyčejnou přítomnost Boha v důležitých rozhodnutích.
Zajímám se o lidi, kteří stojí na okraji společnosti. Cítím v sobě nutkání jim pomoci.
Jsem schopen vysvětlit celé biblické učení jasně a srozumitelně ostatním lidem.
Baví mne udržovat kontakt s lidmi a rád jim píšu dopisy.
V mém domě se lidé cítí dobře. Jdou ke mně rádi, kdykoli je pozvu.
Zjistím falešné jednání dříve, než to objeví ostatní.
Nevadí mi žít v cizí zemi.
Umím přijmout opovrhované a vyvržené lidi.
Sbírám a třídím různé materiály z novin, časopisů a přednášek.
Když doporučím někoho do určité služby, můj návrh bývá správný.
Dovedu vystihnout, jestli se nějaká osoba hodí na určité místo při organizování sborového života.
Modlím se konkrétně a pravidelně za uzdravení nemocných.
Ostatní mne následují, protože mám znalosti, které přispívají k budování našeho sboru.
Dělá mi radost, když dovedu s citem a srozumitelně vysvětlit body víry.
Daří se mi vytvořit ducha jednoty a ochoty k nasazení.
Rád připravuji různé sborové projekty a specifické úkoly.
Je pro mne jednoduché rozeznat, jestli je nějaké učení od Boha, či ne.
Učím se snadno cizí jazyk, abych mohl porozumět jiným.
Rád poskytnu svoje věci nebo svoje peníze pro Boží dílo.
Už byl někdo pokřtěný skrze moje svědectví. Mám z toho radost.
Rád otevírám svůj byt a zvu k sobě lidi pravidelně na návštěvy.
Dokážu složité a těžké téma Bible podat srozumitelně.
Vzal bych na sebe dokonce i nepříjemnosti, abych jiným mohl pomoci.
Hodnotím určité časové události ve světě a tím pomáhám sboru.
Dokážu si vytyčit cíle a najít nejlepší cestu k jejich dosažení.
Milost Kristova, moc Ducha svatého, láska nebeského Otce a požehnání Boží buď s Vámi!Jméno nebo přezdívka: (povinné) 

Sbor: 
Statistika