Jste zde

Zobrazování některých informací bylo omezeno z důvodu nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Po získání souhlasu dotčených osob se zvýší množství zobrazených údajů. ;-)

Test duchovních darů

U každé otázky vyberte jednu odpověď.
Je nutné zodpovědět všechny otázky.
Váš výsledek testu je neveřejný, uvidíte ho pouze Vy a administrátor webu.
Vaše odpovědi na jednotlivé otázky se nikam nezapisují, neuvidí je nikdo.
Jsem šťastný, když lidé skrze moje slova získají odvahu.
Skrze moje modlitby se lidé změnili a zmírnily se těžkosti sboru.
Moje myšlenky a plány jsou od ostatních přijímány s radostí.
Rozumím časovým událostem ve světě a hodnotím je, abych tím mohl pomoci sboru.
Mám sklon se vcítit do jednání druhých a myslím si, že správně ohodnotím jejich motivy.
Moje návrhy na řešení mezilidských vztahů jsou přijímány s ochotou.
Když pomáhám potřebným, neočekávám žádnou odplatu nebo uznání.
Rád otevírám svůj byt a zvu k sobě lidi pravidelně na návštěvy.
Modlím se konkrétně a pravidelně za uzdravení nemocných.
Lidé se cítí v mé přítomnosti hodnotněji.
Dokážu si vytyčit cíle a najít nejlepší cestu k jejich dosažení.
Nabízím vždy svoji pomoc při úklidu, nebo když je potřeba něco rozmnožit, někoho dovést autem, nakoupit, atd.
Bezpečně rozeznám, zdali je za zbožnými slovy také Duch Boží.
Když potkám někoho, kdo potřebuje jídlo nebo ubytování, rád ho pozvu do svého bytu a postarám se o něj.
Jsem schopen založit skupinku nebo sbor, radit jí a udržet ji při životě.
Jsem ochoten zaměřit se na nejrůznější lidi, abych je získal pro Ježíše.
Když začínám něco nového, mám radostný pocit, plný důvěry Bohu.
Zajímám se o lidi, kteří stojí na okraji společnosti. Cítím v sobě nutkání jim pomoci.
Ve jménu Božím prosím za nemocné a ten se uzdraví.
Rád se postarám o hosta a vytvořím pro něj atmosféru domova.
Nevadí mi rasové, kulturní ani jazykové odlišnosti.
Dovedu pochopit určité části Bible a uspořádat je do důležitých témat.
Bůh mne vede k tomu, abych navštěvoval a potěšoval nemocné.
O to, co mi leží na srdci, se modlím s plnou nadějí.
Dávám k dispozici pro sbor nejen peníze, ale i svůj čas a schopnosti.
Rád poskytnu svoje věci nebo svoje peníze pro Boží dílo.
Rád pomáhám těm, kteří odchází od víry, aby znovu našli Spasitele.
Když mne žádá někdo o pomoc, snažím se pomoci, i když jsem sám velmi zaměstnaný.
Je pro mne jednoduché rozeznat, jestli je nějaké učení od Boha, či ne.
Je mi vlastní zpřehlednit si práci a dovést ji k cíli.
Stále vyhledávám nevěřící, abych je vedl k vítězství v Kristu.
Stává se mi, že se až příliš zasazuji o druhé lidi.
Rád pomohu a posloužím i mentálně postiženým lidem.
Setrvávám na modlitbě, i když musím čekat dlouho na vyslyšení.
Cítím odpovědnost za duchovní život sboru a jednotlivců.
Když vidím nemocného, nebo slyším o někom, že onemocněl, hned se modlím za jeho vyléčení.
Cítím neobyčejnou přítomnost Boha v důležitých rozhodnutích.
Raději pomáhám sám, než abych přijímal pomoc od druhého.
V mém domě se lidé cítí dobře. Jdou ke mně rádi, kdykoli je pozvu.
Lehce se přizpůsobím rozdílným zvykům.
Umím zajímavě a srozumitelně vypravovat, nebo něco zprostředkovat.
Když dostanu dopis, hned na něj odpovídám.
Udělám i takovou práci ve sboru, která ostatní nudí.
Mám potřebu se neustále modlit a jsem šťastný, když mohu zažít modlitební zkušenost.
Když mne někdo požádá o pomoc, vyhovím i tehdy, když sám mám moc práce.
Vykonám ve sboru i takové služby, kterým se jiní vyhýbají.
Když mne někdo požádá o laskavost, jsem ochoten mu vyhovět.
Baví mne udržovat kontakt s lidmi a rád jim píšu dopisy.
Hovořím se členy sboru o jejich každodenních potřebách.
Pomáhám novým členům sboru, aby mohli růst ve víře.
Ve svém sboru jsem neustále činný.
Sbírám a třídím různé materiály z novin, časopisů a přednášek.
Vzal bych na sebe dokonce i nepříjemnosti, abych jiným mohl pomoci.
Dívám se s nadšením, plný důvěry do budoucnosti.
Nevadí mi žít v cizí zemi.
Pomáhám spontánně, kdykoli vidím lidi v nouzi.
Vím, co mám říci, jak mám povzbudit, když je někdo nepochopen, trpí pocitem viny nebo se mu něco nedaří.
Zapisuji zajímavosti a vytvářím různé diagramy pro sebe nebo sbor.
Je pro mne snadné odpovídat na různé biblické otázky.
Pomáhám sboru svými radami při plánování.
Již jsem založil domácí kroužek nebo skupinku, která stále funguje.
Nevadí mi zabývat se problémy a komplikacemi a hledat řešení.
Navazuji kontakty se sousedy a přáteli a snažím se jim říci něco o své víře. Třeba jim předat jen časopis.
Navštěvuji pravidelně lidi v jejich domovech a hovořím s nimi o Bohu.
Rád připravuji různé sborové projekty a specifické úkoly.
Věřím Božím zaslíbením navzdory všem nepřímým důkazům.
Jsem schopen vést ostatní i přes překážky k cíli.
Dovedu vystihnout, jestli se nějaká osoba hodí na určité místo při organizování sborového života.
Hodnotím určité časové události ve světě a tím pomáhám sboru.
Když doporučím někoho do určité služby, můj návrh bývá správný.
Baví mne přemýšlet o tom, jak bych usnadnil určitou práci.
Rád se modlím za druhé lidi a předkládám jejich potřeby Bohu.
Jsem schopen svými výklady nebo vyprávěním vzbudit zájem a nadšení posluchačů.
Rád obětuji svůj čas těm, kteří potřebují radu, modlitbu, povzbuzení.
Je mi vlastní povzbuzovat váhavé, zmalomyslněné a nemocné.
Přitahuje mne setkání s lidmi bez ohledu na jejich postavení ve společnosti.
Pokládám za důležité, aby činnost sboru probíhala v pořádku a organizovaně.
Jsem schopen vysvětlit celé biblické učení jasně a srozumitelně ostatním lidem.
Už často jsem potěšil lidi dopisem, telefonem nebo malým dárkem.
Když se dovím, že někdo onemocněl, tak mu napíšu nebo zavolám.
V posledních týdnech jsem prožíval uzdravení skrze modlitbu.
Dělá mi radost, když dovedu s citem a srozumitelně vysvětlit body víry.
Lidé mi často vylévají srdce a čekají na soucit.
Když dostanu fotky nebo dopisy, hned je roztřídím a uložím.
Něco mne nutí vyhledat ty, kteří buď odchází ze shromáždění, nebo prožívají v životě nějakou krizi.
Už byl někdo pokřtěný skrze moje svědectví. Mám z toho radost.
Moje cítění mne vede k tomu, abych očekával od Boha veliké věci.
Dělám si poznámky z kázání a ukládám je.
Přináším útěchu lidem v jejich bídě.
Jsem připraven dělat i takové služby, které jsou velmi nepatrné a často přehlížené.
Měl jsem nové nápady, které byly pro sbor důležité a užitečné.
Důvěřuji Bohu i za těch okolností, kdy se to zdá druhým nemožné.
Je pro mne zajímavé si povídat s cizinci o jejich způsobu života.
Dělá mi radost, když mohu jiným lidem něco vyložit, nebo zpřístupnit jim svoji víru.
Mám skutečný soucit se všemi, kteří trpí tělesně a duševně.
Jsem ochoten ujmout se vedení, když nikdo neví, jak dál.
Prosazuji, aby sbory v dané oblasti mezi sebou spolupracovaly.
Důvěřuji Bohu i tehdy, když ostatní tvrdí, že je to nemožné.
Není pro mne těžké vyzvat lidi a získat je k následování Ježíše.
Když slyším o naléhavé finanční potřebě v Božím díle, tak jsem vždy ochoten pomoci.
Zjistím falešné jednání dříve, než to objeví ostatní.
Dokážu posoudit, jestli něčí vliv uškodí nebo prospěje sboru.
Pomáhám i těm, kteří si to nezaslouží.
Jsem rád, když mne někdo pověří ve sboru jakýmkoli úkolem.
Když odjedu na dovolenou, píšu pozdravy také členům sboru.
Když si vzpomenu na někoho, hned mu zavolám nebo napíšu.
Dělám velmi rád i ty nejmenší služby, které ostatní ani nevidí.
Ostatní mne následují, protože mám znalosti, které přispívají k budování našeho sboru.
Umím přijmout opovrhované a vyvržené lidi.
Daří se mi vytvořit ducha jednoty a ochoty k nasazení.
Když je sbírka na hodnotnou a potřebnou věc, dávám hodně a radostně.
Mám radost z toho, že se u mne lidé cítí dobře.
Mám rád pořádek a přehled ve všem.
Učím se snadno cizí jazyk, abych mohl porozumět jiným.
Rád píši dopisy, telefonuji, abych povzbudil nebo pozval do sboru.
Dokážu složité a těžké téma Bible podat srozumitelně.
Rád vypravuji o tom, co Kristus pro mne dělá a jak jsem ho poznal.
Setkám-li se se složitým problémem, nacházím brzy rozhodné kroky pro řešení.
Dokážu přenést do praktického života to, co jsem se naučil.
Když jsem požádán o podporu pro ty, kteří trpí nouzí, jsem ochoten se omezit, abych mohl více dát.
Prosí-li mne někdo o peníze, poznám, jestli moje pomoc je nutná.
Na základě objektivních biblických důkazů se mi vždy podaří přesvědčit ostatní.
Jsem otevřený vůči lidem ve sboru a oni mi také důvěřují. Často se mi svěřují ohledně svých problémů života.
Mám upřímnou radost z každého hosta v mém bytě.
Stále studuji a čtu různá důležitá biblická pojednání, abych se neustále učil.
Modlím se pravidelně a prožívám vyslyšení svých proseb.
Milost Kristova, moc Ducha svatého, láska nebeského Otce a požehnání Boží buď s Vámi!Jméno nebo přezdívka: (povinné) 

Sbor: 
Statistika