Jste zde

Zobrazování některých informací bylo omezeno z důvodu nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Po získání souhlasu dotčených osob se zvýší množství zobrazených údajů. ;-)

Test duchovních darů

U každé otázky vyberte jednu odpověď.
Je nutné zodpovědět všechny otázky.
Váš výsledek testu je neveřejný, uvidíte ho pouze Vy a administrátor webu.
Vaše odpovědi na jednotlivé otázky se nikam nezapisují, neuvidí je nikdo.
Rád se postarám o hosta a vytvořím pro něj atmosféru domova.
Když jsem požádán o podporu pro ty, kteří trpí nouzí, jsem ochoten se omezit, abych mohl více dát.
Cítím neobyčejnou přítomnost Boha v důležitých rozhodnutích.
Pomáhám novým členům sboru, aby mohli růst ve víře.
Nevadí mi rasové, kulturní ani jazykové odlišnosti.
Když dostanu dopis, hned na něj odpovídám.
Rád poskytnu svoje věci nebo svoje peníze pro Boží dílo.
Mám upřímnou radost z každého hosta v mém bytě.
Když si vzpomenu na někoho, hned mu zavolám nebo napíšu.
Když se dovím, že někdo onemocněl, tak mu napíšu nebo zavolám.
Zjistím falešné jednání dříve, než to objeví ostatní.
Jsem otevřený vůči lidem ve sboru a oni mi také důvěřují. Často se mi svěřují ohledně svých problémů života.
Dělám si poznámky z kázání a ukládám je.
Ve svém sboru jsem neustále činný.
Jsem rád, když mne někdo pověří ve sboru jakýmkoli úkolem.
Důvěřuji Bohu i za těch okolností, kdy se to zdá druhým nemožné.
Mám skutečný soucit se všemi, kteří trpí tělesně a duševně.
Ostatní mne následují, protože mám znalosti, které přispívají k budování našeho sboru.
Daří se mi vytvořit ducha jednoty a ochoty k nasazení.
Hovořím se členy sboru o jejich každodenních potřebách.
Dělá mi radost, když dovedu s citem a srozumitelně vysvětlit body víry.
Sbírám a třídím různé materiály z novin, časopisů a přednášek.
Vím, co mám říci, jak mám povzbudit, když je někdo nepochopen, trpí pocitem viny nebo se mu něco nedaří.
Navštěvuji pravidelně lidi v jejich domovech a hovořím s nimi o Bohu.
Moje cítění mne vede k tomu, abych očekával od Boha veliké věci.
Jsem ochoten ujmout se vedení, když nikdo neví, jak dál.
Když mne žádá někdo o pomoc, snažím se pomoci, i když jsem sám velmi zaměstnaný.
Když dostanu fotky nebo dopisy, hned je roztřídím a uložím.
Dívám se s nadšením, plný důvěry do budoucnosti.
Vykonám ve sboru i takové služby, kterým se jiní vyhýbají.
Když doporučím někoho do určité služby, můj návrh bývá správný.
Cítím odpovědnost za duchovní život sboru a jednotlivců.
Dovedu vystihnout, jestli se nějaká osoba hodí na určité místo při organizování sborového života.
O to, co mi leží na srdci, se modlím s plnou nadějí.
Když vidím nemocného, nebo slyším o někom, že onemocněl, hned se modlím za jeho vyléčení.
Věřím Božím zaslíbením navzdory všem nepřímým důkazům.
Rád vypravuji o tom, co Kristus pro mne dělá a jak jsem ho poznal.
Umím zajímavě a srozumitelně vypravovat, nebo něco zprostředkovat.
Modlím se konkrétně a pravidelně za uzdravení nemocných.
Jsem ochoten zaměřit se na nejrůznější lidi, abych je získal pro Ježíše.
Navazuji kontakty se sousedy a přáteli a snažím se jim říci něco o své víře. Třeba jim předat jen časopis.
Dovedu pochopit určité části Bible a uspořádat je do důležitých témat.
Když začínám něco nového, mám radostný pocit, plný důvěry Bohu.
Nabízím vždy svoji pomoc při úklidu, nebo když je potřeba něco rozmnožit, někoho dovést autem, nakoupit, atd.
Dokážu přenést do praktického života to, co jsem se naučil.
Baví mne udržovat kontakt s lidmi a rád jim píšu dopisy.
Je pro mne jednoduché rozeznat, jestli je nějaké učení od Boha, či ne.
Prosazuji, aby sbory v dané oblasti mezi sebou spolupracovaly.
Něco mne nutí vyhledat ty, kteří buď odchází ze shromáždění, nebo prožívají v životě nějakou krizi.
Zapisuji zajímavosti a vytvářím různé diagramy pro sebe nebo sbor.
Jsem schopen založit skupinku nebo sbor, radit jí a udržet ji při životě.
V posledních týdnech jsem prožíval uzdravení skrze modlitbu.
Dávám k dispozici pro sbor nejen peníze, ale i svůj čas a schopnosti.
Umím přijmout opovrhované a vyvržené lidi.
Modlím se pravidelně a prožívám vyslyšení svých proseb.
Když odjedu na dovolenou, píšu pozdravy také členům sboru.
Není pro mne těžké vyzvat lidi a získat je k následování Ježíše.
Setkám-li se se složitým problémem, nacházím brzy rozhodné kroky pro řešení.
Když potkám někoho, kdo potřebuje jídlo nebo ubytování, rád ho pozvu do svého bytu a postarám se o něj.
Je pro mne snadné odpovídat na různé biblické otázky.
Když mne někdo požádá o laskavost, jsem ochoten mu vyhovět.
Rozumím časovým událostem ve světě a hodnotím je, abych tím mohl pomoci sboru.
Pokládám za důležité, aby činnost sboru probíhala v pořádku a organizovaně.
Pomáhám i těm, kteří si to nezaslouží.
Dokážu si vytyčit cíle a najít nejlepší cestu k jejich dosažení.
Rád se modlím za druhé lidi a předkládám jejich potřeby Bohu.
Nevadí mi zabývat se problémy a komplikacemi a hledat řešení.
Udělám i takovou práci ve sboru, která ostatní nudí.
Stále vyhledávám nevěřící, abych je vedl k vítězství v Kristu.
Dělá mi radost, když mohu jiným lidem něco vyložit, nebo zpřístupnit jim svoji víru.
Baví mne přemýšlet o tom, jak bych usnadnil určitou práci.
Stále studuji a čtu různá důležitá biblická pojednání, abych se neustále učil.
Když je sbírka na hodnotnou a potřebnou věc, dávám hodně a radostně.
Rád píši dopisy, telefonuji, abych povzbudil nebo pozval do sboru.
Je mi vlastní zpřehlednit si práci a dovést ji k cíli.
Jsem šťastný, když lidé skrze moje slova získají odvahu.
Přitahuje mne setkání s lidmi bez ohledu na jejich postavení ve společnosti.
Mám radost z toho, že se u mne lidé cítí dobře.
Rád pomáhám těm, kteří odchází od víry, aby znovu našli Spasitele.
Mám sklon se vcítit do jednání druhých a myslím si, že správně ohodnotím jejich motivy.
Raději pomáhám sám, než abych přijímal pomoc od druhého.
Vzal bych na sebe dokonce i nepříjemnosti, abych jiným mohl pomoci.
Jsem schopen svými výklady nebo vyprávěním vzbudit zájem a nadšení posluchačů.
Ve jménu Božím prosím za nemocné a ten se uzdraví.
Dokážu posoudit, jestli něčí vliv uškodí nebo prospěje sboru.
Stává se mi, že se až příliš zasazuji o druhé lidi.
Bezpečně rozeznám, zdali je za zbožnými slovy také Duch Boží.
Když slyším o naléhavé finanční potřebě v Božím díle, tak jsem vždy ochoten pomoci.
Už byl někdo pokřtěný skrze moje svědectví. Mám z toho radost.
Důvěřuji Bohu i tehdy, když ostatní tvrdí, že je to nemožné.
Je pro mne zajímavé si povídat s cizinci o jejich způsobu života.
Moje myšlenky a plány jsou od ostatních přijímány s radostí.
Zajímám se o lidi, kteří stojí na okraji společnosti. Cítím v sobě nutkání jim pomoci.
Pomáhám spontánně, kdykoli vidím lidi v nouzi.
Již jsem založil domácí kroužek nebo skupinku, která stále funguje.
Když mne někdo požádá o pomoc, vyhovím i tehdy, když sám mám moc práce.
Mám potřebu se neustále modlit a jsem šťastný, když mohu zažít modlitební zkušenost.
Rád otevírám svůj byt a zvu k sobě lidi pravidelně na návštěvy.
Přináším útěchu lidem v jejich bídě.
Rád obětuji svůj čas těm, kteří potřebují radu, modlitbu, povzbuzení.
Nevadí mi žít v cizí zemi.
V mém domě se lidé cítí dobře. Jdou ke mně rádi, kdykoli je pozvu.
Mám rád pořádek a přehled ve všem.
Lehce se přizpůsobím rozdílným zvykům.
Bůh mne vede k tomu, abych navštěvoval a potěšoval nemocné.
Skrze moje modlitby se lidé změnili a zmírnily se těžkosti sboru.
Už často jsem potěšil lidi dopisem, telefonem nebo malým dárkem.
Hodnotím určité časové události ve světě a tím pomáhám sboru.
Rád připravuji různé sborové projekty a specifické úkoly.
Na základě objektivních biblických důkazů se mi vždy podaří přesvědčit ostatní.
Rád pomohu a posloužím i mentálně postiženým lidem.
Jsem schopen vést ostatní i přes překážky k cíli.
Je mi vlastní povzbuzovat váhavé, zmalomyslněné a nemocné.
Moje návrhy na řešení mezilidských vztahů jsou přijímány s ochotou.
Dělám velmi rád i ty nejmenší služby, které ostatní ani nevidí.
Setrvávám na modlitbě, i když musím čekat dlouho na vyslyšení.
Dokážu složité a těžké téma Bible podat srozumitelně.
Učím se snadno cizí jazyk, abych mohl porozumět jiným.
Jsem připraven dělat i takové služby, které jsou velmi nepatrné a často přehlížené.
Pomáhám sboru svými radami při plánování.
Když pomáhám potřebným, neočekávám žádnou odplatu nebo uznání.
Prosí-li mne někdo o peníze, poznám, jestli moje pomoc je nutná.
Jsem schopen vysvětlit celé biblické učení jasně a srozumitelně ostatním lidem.
Lidé mi často vylévají srdce a čekají na soucit.
Měl jsem nové nápady, které byly pro sbor důležité a užitečné.
Lidé se cítí v mé přítomnosti hodnotněji.
Milost Kristova, moc Ducha svatého, láska nebeského Otce a požehnání Boží buď s Vámi!Jméno nebo přezdívka: (povinné) 

Sbor: 
Statistika