Jste zde

Zobrazování některých informací bylo omezeno z důvodu nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Po získání souhlasu dotčených osob se zvýší množství zobrazených údajů. ;-)

Test duchovních darů

U každé otázky vyberte jednu odpověď.
Je nutné zodpovědět všechny otázky.
Váš výsledek testu je neveřejný, uvidíte ho pouze Vy a administrátor webu.
Vaše odpovědi na jednotlivé otázky se nikam nezapisují, neuvidí je nikdo.
Rád vypravuji o tom, co Kristus pro mne dělá a jak jsem ho poznal.
Pomáhám i těm, kteří si to nezaslouží.
Když mne někdo požádá o pomoc, vyhovím i tehdy, když sám mám moc práce.
Setrvávám na modlitbě, i když musím čekat dlouho na vyslyšení.
Přitahuje mne setkání s lidmi bez ohledu na jejich postavení ve společnosti.
Nevadí mi žít v cizí zemi.
Důvěřuji Bohu i tehdy, když ostatní tvrdí, že je to nemožné.
Daří se mi vytvořit ducha jednoty a ochoty k nasazení.
Dělá mi radost, když dovedu s citem a srozumitelně vysvětlit body víry.
Rád píši dopisy, telefonuji, abych povzbudil nebo pozval do sboru.
Dokážu si vytyčit cíle a najít nejlepší cestu k jejich dosažení.
Jsem ochoten ujmout se vedení, když nikdo neví, jak dál.
Lidé se cítí v mé přítomnosti hodnotněji.
Rád se postarám o hosta a vytvořím pro něj atmosféru domova.
Umím zajímavě a srozumitelně vypravovat, nebo něco zprostředkovat.
Jsem schopen založit skupinku nebo sbor, radit jí a udržet ji při životě.
Rád obětuji svůj čas těm, kteří potřebují radu, modlitbu, povzbuzení.
Umím přijmout opovrhované a vyvržené lidi.
V posledních týdnech jsem prožíval uzdravení skrze modlitbu.
Prosí-li mne někdo o peníze, poznám, jestli moje pomoc je nutná.
Jsem připraven dělat i takové služby, které jsou velmi nepatrné a často přehlížené.
Zapisuji zajímavosti a vytvářím různé diagramy pro sebe nebo sbor.
Pomáhám sboru svými radami při plánování.
Dělá mi radost, když mohu jiným lidem něco vyložit, nebo zpřístupnit jim svoji víru.
Zjistím falešné jednání dříve, než to objeví ostatní.
Už často jsem potěšil lidi dopisem, telefonem nebo malým dárkem.
Když dostanu fotky nebo dopisy, hned je roztřídím a uložím.
Důvěřuji Bohu i za těch okolností, kdy se to zdá druhým nemožné.
Cítím odpovědnost za duchovní život sboru a jednotlivců.
Rád pomohu a posloužím i mentálně postiženým lidem.
Je pro mne jednoduché rozeznat, jestli je nějaké učení od Boha, či ne.
Když odjedu na dovolenou, píšu pozdravy také členům sboru.
Rád pomáhám těm, kteří odchází od víry, aby znovu našli Spasitele.
Jsem rád, když mne někdo pověří ve sboru jakýmkoli úkolem.
Moje cítění mne vede k tomu, abych očekával od Boha veliké věci.
Modlím se pravidelně a prožívám vyslyšení svých proseb.
Rád připravuji různé sborové projekty a specifické úkoly.
Nevadí mi rasové, kulturní ani jazykové odlišnosti.
Dávám k dispozici pro sbor nejen peníze, ale i svůj čas a schopnosti.
Bůh mne vede k tomu, abych navštěvoval a potěšoval nemocné.
Dokážu složité a těžké téma Bible podat srozumitelně.
Přináším útěchu lidem v jejich bídě.
Vykonám ve sboru i takové služby, kterým se jiní vyhýbají.
Je mi vlastní zpřehlednit si práci a dovést ji k cíli.
Prosazuji, aby sbory v dané oblasti mezi sebou spolupracovaly.
Vím, co mám říci, jak mám povzbudit, když je někdo nepochopen, trpí pocitem viny nebo se mu něco nedaří.
Moje návrhy na řešení mezilidských vztahů jsou přijímány s ochotou.
Baví mne přemýšlet o tom, jak bych usnadnil určitou práci.
Stává se mi, že se až příliš zasazuji o druhé lidi.
Už byl někdo pokřtěný skrze moje svědectví. Mám z toho radost.
Když pomáhám potřebným, neočekávám žádnou odplatu nebo uznání.
Navazuji kontakty se sousedy a přáteli a snažím se jim říci něco o své víře. Třeba jim předat jen časopis.
Moje myšlenky a plány jsou od ostatních přijímány s radostí.
Stále vyhledávám nevěřící, abych je vedl k vítězství v Kristu.
Jsem schopen vést ostatní i přes překážky k cíli.
Když se dovím, že někdo onemocněl, tak mu napíšu nebo zavolám.
Když jsem požádán o podporu pro ty, kteří trpí nouzí, jsem ochoten se omezit, abych mohl více dát.
Dokážu posoudit, jestli něčí vliv uškodí nebo prospěje sboru.
Není pro mne těžké vyzvat lidi a získat je k následování Ježíše.
Měl jsem nové nápady, které byly pro sbor důležité a užitečné.
Mám skutečný soucit se všemi, kteří trpí tělesně a duševně.
Pokládám za důležité, aby činnost sboru probíhala v pořádku a organizovaně.
Již jsem založil domácí kroužek nebo skupinku, která stále funguje.
Zajímám se o lidi, kteří stojí na okraji společnosti. Cítím v sobě nutkání jim pomoci.
Nabízím vždy svoji pomoc při úklidu, nebo když je potřeba něco rozmnožit, někoho dovést autem, nakoupit, atd.
Ve jménu Božím prosím za nemocné a ten se uzdraví.
Když potkám někoho, kdo potřebuje jídlo nebo ubytování, rád ho pozvu do svého bytu a postarám se o něj.
Věřím Božím zaslíbením navzdory všem nepřímým důkazům.
Je pro mne zajímavé si povídat s cizinci o jejich způsobu života.
Mám upřímnou radost z každého hosta v mém bytě.
Když mne někdo požádá o laskavost, jsem ochoten mu vyhovět.
Je pro mne snadné odpovídat na různé biblické otázky.
Pomáhám novým členům sboru, aby mohli růst ve víře.
Dělám velmi rád i ty nejmenší služby, které ostatní ani nevidí.
Když slyším o naléhavé finanční potřebě v Božím díle, tak jsem vždy ochoten pomoci.
Modlím se konkrétně a pravidelně za uzdravení nemocných.
Dívám se s nadšením, plný důvěry do budoucnosti.
Dovedu pochopit určité části Bible a uspořádat je do důležitých témat.
Nevadí mi zabývat se problémy a komplikacemi a hledat řešení.
O to, co mi leží na srdci, se modlím s plnou nadějí.
Mám sklon se vcítit do jednání druhých a myslím si, že správně ohodnotím jejich motivy.
Ve svém sboru jsem neustále činný.
Navštěvuji pravidelně lidi v jejich domovech a hovořím s nimi o Bohu.
Rád se modlím za druhé lidi a předkládám jejich potřeby Bohu.
Něco mne nutí vyhledat ty, kteří buď odchází ze shromáždění, nebo prožívají v životě nějakou krizi.
Cítím neobyčejnou přítomnost Boha v důležitých rozhodnutích.
Jsem ochoten zaměřit se na nejrůznější lidi, abych je získal pro Ježíše.
Když začínám něco nového, mám radostný pocit, plný důvěry Bohu.
Vzal bych na sebe dokonce i nepříjemnosti, abych jiným mohl pomoci.
V mém domě se lidé cítí dobře. Jdou ke mně rádi, kdykoli je pozvu.
Když doporučím někoho do určité služby, můj návrh bývá správný.
Jsem schopen vysvětlit celé biblické učení jasně a srozumitelně ostatním lidem.
Setkám-li se se složitým problémem, nacházím brzy rozhodné kroky pro řešení.
Dělám si poznámky z kázání a ukládám je.
Na základě objektivních biblických důkazů se mi vždy podaří přesvědčit ostatní.
Mám rád pořádek a přehled ve všem.
Dovedu vystihnout, jestli se nějaká osoba hodí na určité místo při organizování sborového života.
Sbírám a třídím různé materiály z novin, časopisů a přednášek.
Rád otevírám svůj byt a zvu k sobě lidi pravidelně na návštěvy.
Když je sbírka na hodnotnou a potřebnou věc, dávám hodně a radostně.
Rozumím časovým událostem ve světě a hodnotím je, abych tím mohl pomoci sboru.
Učím se snadno cizí jazyk, abych mohl porozumět jiným.
Udělám i takovou práci ve sboru, která ostatní nudí.
Mám radost z toho, že se u mne lidé cítí dobře.
Ostatní mne následují, protože mám znalosti, které přispívají k budování našeho sboru.
Stále studuji a čtu různá důležitá biblická pojednání, abych se neustále učil.
Mám potřebu se neustále modlit a jsem šťastný, když mohu zažít modlitební zkušenost.
Hodnotím určité časové události ve světě a tím pomáhám sboru.
Dokážu přenést do praktického života to, co jsem se naučil.
Je mi vlastní povzbuzovat váhavé, zmalomyslněné a nemocné.
Lidé mi často vylévají srdce a čekají na soucit.
Když vidím nemocného, nebo slyším o někom, že onemocněl, hned se modlím za jeho vyléčení.
Bezpečně rozeznám, zdali je za zbožnými slovy také Duch Boží.
Jsem šťastný, když lidé skrze moje slova získají odvahu.
Raději pomáhám sám, než abych přijímal pomoc od druhého.
Když mne žádá někdo o pomoc, snažím se pomoci, i když jsem sám velmi zaměstnaný.
Skrze moje modlitby se lidé změnili a zmírnily se těžkosti sboru.
Jsem schopen svými výklady nebo vyprávěním vzbudit zájem a nadšení posluchačů.
Hovořím se členy sboru o jejich každodenních potřebách.
Jsem otevřený vůči lidem ve sboru a oni mi také důvěřují. Často se mi svěřují ohledně svých problémů života.
Když dostanu dopis, hned na něj odpovídám.
Pomáhám spontánně, kdykoli vidím lidi v nouzi.
Baví mne udržovat kontakt s lidmi a rád jim píšu dopisy.
Když si vzpomenu na někoho, hned mu zavolám nebo napíšu.
Lehce se přizpůsobím rozdílným zvykům.
Rád poskytnu svoje věci nebo svoje peníze pro Boží dílo.
Milost Kristova, moc Ducha svatého, láska nebeského Otce a požehnání Boží buď s Vámi!Jméno nebo přezdívka: (povinné) 

Sbor: 
Statistika