Jste zde

Zobrazování některých informací bylo omezeno z důvodu nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Po získání souhlasu dotčených osob se zvýší množství zobrazených údajů. ;-)

Test duchovních darů

U každé otázky vyberte jednu odpověď.
Je nutné zodpovědět všechny otázky.
Váš výsledek testu je neveřejný, uvidíte ho pouze Vy a administrátor webu.
Vaše odpovědi na jednotlivé otázky se nikam nezapisují, neuvidí je nikdo.
Už často jsem potěšil lidi dopisem, telefonem nebo malým dárkem.
Nevadí mi zabývat se problémy a komplikacemi a hledat řešení.
Jsem ochoten ujmout se vedení, když nikdo neví, jak dál.
Když vidím nemocného, nebo slyším o někom, že onemocněl, hned se modlím za jeho vyléčení.
Dělá mi radost, když mohu jiným lidem něco vyložit, nebo zpřístupnit jim svoji víru.
Přitahuje mne setkání s lidmi bez ohledu na jejich postavení ve společnosti.
Lidé se cítí v mé přítomnosti hodnotněji.
V mém domě se lidé cítí dobře. Jdou ke mně rádi, kdykoli je pozvu.
Když mne někdo požádá o pomoc, vyhovím i tehdy, když sám mám moc práce.
Když dostanu dopis, hned na něj odpovídám.
Umím zajímavě a srozumitelně vypravovat, nebo něco zprostředkovat.
Navazuji kontakty se sousedy a přáteli a snažím se jim říci něco o své víře. Třeba jim předat jen časopis.
Jsem šťastný, když lidé skrze moje slova získají odvahu.
Rád pomáhám těm, kteří odchází od víry, aby znovu našli Spasitele.
Dovedu pochopit určité části Bible a uspořádat je do důležitých témat.
Když pomáhám potřebným, neočekávám žádnou odplatu nebo uznání.
Mám upřímnou radost z každého hosta v mém bytě.
Na základě objektivních biblických důkazů se mi vždy podaří přesvědčit ostatní.
Není pro mne těžké vyzvat lidi a získat je k následování Ježíše.
Rád se modlím za druhé lidi a předkládám jejich potřeby Bohu.
Moje myšlenky a plány jsou od ostatních přijímány s radostí.
Když jsem požádán o podporu pro ty, kteří trpí nouzí, jsem ochoten se omezit, abych mohl více dát.
Navštěvuji pravidelně lidi v jejich domovech a hovořím s nimi o Bohu.
Je mi vlastní povzbuzovat váhavé, zmalomyslněné a nemocné.
Modlím se konkrétně a pravidelně za uzdravení nemocných.
Rád vypravuji o tom, co Kristus pro mne dělá a jak jsem ho poznal.
Lidé mi často vylévají srdce a čekají na soucit.
Dávám k dispozici pro sbor nejen peníze, ale i svůj čas a schopnosti.
Stává se mi, že se až příliš zasazuji o druhé lidi.
Ostatní mne následují, protože mám znalosti, které přispívají k budování našeho sboru.
Vzal bych na sebe dokonce i nepříjemnosti, abych jiným mohl pomoci.
Důvěřuji Bohu i tehdy, když ostatní tvrdí, že je to nemožné.
Setkám-li se se složitým problémem, nacházím brzy rozhodné kroky pro řešení.
Zajímám se o lidi, kteří stojí na okraji společnosti. Cítím v sobě nutkání jim pomoci.
Modlím se pravidelně a prožívám vyslyšení svých proseb.
Když potkám někoho, kdo potřebuje jídlo nebo ubytování, rád ho pozvu do svého bytu a postarám se o něj.
Když je sbírka na hodnotnou a potřebnou věc, dávám hodně a radostně.
Pomáhám sboru svými radami při plánování.
Pokládám za důležité, aby činnost sboru probíhala v pořádku a organizovaně.
O to, co mi leží na srdci, se modlím s plnou nadějí.
Mám rád pořádek a přehled ve všem.
Jsem schopen založit skupinku nebo sbor, radit jí a udržet ji při životě.
Dokážu přenést do praktického života to, co jsem se naučil.
Když slyším o naléhavé finanční potřebě v Božím díle, tak jsem vždy ochoten pomoci.
Nevadí mi rasové, kulturní ani jazykové odlišnosti.
Rád píši dopisy, telefonuji, abych povzbudil nebo pozval do sboru.
Dokážu složité a těžké téma Bible podat srozumitelně.
Baví mne přemýšlet o tom, jak bych usnadnil určitou práci.
Vím, co mám říci, jak mám povzbudit, když je někdo nepochopen, trpí pocitem viny nebo se mu něco nedaří.
Jsem rád, když mne někdo pověří ve sboru jakýmkoli úkolem.
Rád otevírám svůj byt a zvu k sobě lidi pravidelně na návštěvy.
Učím se snadno cizí jazyk, abych mohl porozumět jiným.
Když mne žádá někdo o pomoc, snažím se pomoci, i když jsem sám velmi zaměstnaný.
Lehce se přizpůsobím rozdílným zvykům.
Je pro mne snadné odpovídat na různé biblické otázky.
Pomáhám spontánně, kdykoli vidím lidi v nouzi.
Sbírám a třídím různé materiály z novin, časopisů a přednášek.
Moje návrhy na řešení mezilidských vztahů jsou přijímány s ochotou.
Dokážu si vytyčit cíle a najít nejlepší cestu k jejich dosažení.
Bezpečně rozeznám, zdali je za zbožnými slovy také Duch Boží.
Baví mne udržovat kontakt s lidmi a rád jim píšu dopisy.
Nevadí mi žít v cizí zemi.
Jsem schopen vést ostatní i přes překážky k cíli.
Dělám si poznámky z kázání a ukládám je.
Skrze moje modlitby se lidé změnili a zmírnily se těžkosti sboru.
Jsem ochoten zaměřit se na nejrůznější lidi, abych je získal pro Ježíše.
Dovedu vystihnout, jestli se nějaká osoba hodí na určité místo při organizování sborového života.
Když mne někdo požádá o laskavost, jsem ochoten mu vyhovět.
Rád se postarám o hosta a vytvořím pro něj atmosféru domova.
Dívám se s nadšením, plný důvěry do budoucnosti.
Raději pomáhám sám, než abych přijímal pomoc od druhého.
Již jsem založil domácí kroužek nebo skupinku, která stále funguje.
Je pro mne zajímavé si povídat s cizinci o jejich způsobu života.
Ve jménu Božím prosím za nemocné a ten se uzdraví.
Bůh mne vede k tomu, abych navštěvoval a potěšoval nemocné.
Rozumím časovým událostem ve světě a hodnotím je, abych tím mohl pomoci sboru.
Přináším útěchu lidem v jejich bídě.
Vykonám ve sboru i takové služby, kterým se jiní vyhýbají.
Věřím Božím zaslíbením navzdory všem nepřímým důkazům.
Udělám i takovou práci ve sboru, která ostatní nudí.
Když začínám něco nového, mám radostný pocit, plný důvěry Bohu.
Prosazuji, aby sbory v dané oblasti mezi sebou spolupracovaly.
Zjistím falešné jednání dříve, než to objeví ostatní.
Cítím neobyčejnou přítomnost Boha v důležitých rozhodnutích.
Dělá mi radost, když dovedu s citem a srozumitelně vysvětlit body víry.
Rád poskytnu svoje věci nebo svoje peníze pro Boží dílo.
Mám radost z toho, že se u mne lidé cítí dobře.
Když doporučím někoho do určité služby, můj návrh bývá správný.
Hovořím se členy sboru o jejich každodenních potřebách.
Setrvávám na modlitbě, i když musím čekat dlouho na vyslyšení.
Jsem otevřený vůči lidem ve sboru a oni mi také důvěřují. Často se mi svěřují ohledně svých problémů života.
Prosí-li mne někdo o peníze, poznám, jestli moje pomoc je nutná.
Jsem schopen vysvětlit celé biblické učení jasně a srozumitelně ostatním lidem.
Stále studuji a čtu různá důležitá biblická pojednání, abych se neustále učil.
Pomáhám i těm, kteří si to nezaslouží.
Už byl někdo pokřtěný skrze moje svědectví. Mám z toho radost.
Jsem schopen svými výklady nebo vyprávěním vzbudit zájem a nadšení posluchačů.
Dokážu posoudit, jestli něčí vliv uškodí nebo prospěje sboru.
Moje cítění mne vede k tomu, abych očekával od Boha veliké věci.
Daří se mi vytvořit ducha jednoty a ochoty k nasazení.
Důvěřuji Bohu i za těch okolností, kdy se to zdá druhým nemožné.
Je pro mne jednoduché rozeznat, jestli je nějaké učení od Boha, či ne.
Ve svém sboru jsem neustále činný.
Nabízím vždy svoji pomoc při úklidu, nebo když je potřeba něco rozmnožit, někoho dovést autem, nakoupit, atd.
Mám skutečný soucit se všemi, kteří trpí tělesně a duševně.
Když si vzpomenu na někoho, hned mu zavolám nebo napíšu.
Hodnotím určité časové události ve světě a tím pomáhám sboru.
Cítím odpovědnost za duchovní život sboru a jednotlivců.
Něco mne nutí vyhledat ty, kteří buď odchází ze shromáždění, nebo prožívají v životě nějakou krizi.
Když odjedu na dovolenou, píšu pozdravy také členům sboru.
Je mi vlastní zpřehlednit si práci a dovést ji k cíli.
Když dostanu fotky nebo dopisy, hned je roztřídím a uložím.
Když se dovím, že někdo onemocněl, tak mu napíšu nebo zavolám.
V posledních týdnech jsem prožíval uzdravení skrze modlitbu.
Mám potřebu se neustále modlit a jsem šťastný, když mohu zažít modlitební zkušenost.
Rád pomohu a posloužím i mentálně postiženým lidem.
Jsem připraven dělat i takové služby, které jsou velmi nepatrné a často přehlížené.
Rád obětuji svůj čas těm, kteří potřebují radu, modlitbu, povzbuzení.
Rád připravuji různé sborové projekty a specifické úkoly.
Umím přijmout opovrhované a vyvržené lidi.
Stále vyhledávám nevěřící, abych je vedl k vítězství v Kristu.
Pomáhám novým členům sboru, aby mohli růst ve víře.
Měl jsem nové nápady, které byly pro sbor důležité a užitečné.
Zapisuji zajímavosti a vytvářím různé diagramy pro sebe nebo sbor.
Mám sklon se vcítit do jednání druhých a myslím si, že správně ohodnotím jejich motivy.
Dělám velmi rád i ty nejmenší služby, které ostatní ani nevidí.
Milost Kristova, moc Ducha svatého, láska nebeského Otce a požehnání Boží buď s Vámi!Jméno nebo přezdívka: (povinné) 

Sbor: 
Statistika