Jste zde

Test duchovních darů

U každé otázky vyberte jednu odpověď.
Je nutné zodpovědět všechny otázky.
Váš výsledek testu je neveřejný, uvidíte ho pouze Vy a administrátor webu.
Vaše odpovědi na jednotlivé otázky se nikam nezapisují, neuvidí je nikdo.
Jsem rád, když mne někdo pověří ve sboru jakýmkoli úkolem.
Přináším útěchu lidem v jejich bídě.
Vzal bych na sebe dokonce i nepříjemnosti, abych jiným mohl pomoci.
Navazuji kontakty se sousedy a přáteli a snažím se jim říci něco o své víře. Třeba jim předat jen časopis.
Jsem schopen svými výklady nebo vyprávěním vzbudit zájem a nadšení posluchačů.
Dokážu posoudit, jestli něčí vliv uškodí nebo prospěje sboru.
Důvěřuji Bohu i tehdy, když ostatní tvrdí, že je to nemožné.
Ve svém sboru jsem neustále činný.
Lidé mi často vylévají srdce a čekají na soucit.
Dokážu složité a těžké téma Bible podat srozumitelně.
Učím se snadno cizí jazyk, abych mohl porozumět jiným.
Dělá mi radost, když dovedu s citem a srozumitelně vysvětlit body víry.
Pomáhám i těm, kteří si to nezaslouží.
Udělám i takovou práci ve sboru, která ostatní nudí.
Když mne někdo požádá o pomoc, vyhovím i tehdy, když sám mám moc práce.
Moje cítění mne vede k tomu, abych očekával od Boha veliké věci.
Důvěřuji Bohu i za těch okolností, kdy se to zdá druhým nemožné.
Věřím Božím zaslíbením navzdory všem nepřímým důkazům.
Rád vypravuji o tom, co Kristus pro mne dělá a jak jsem ho poznal.
Už byl někdo pokřtěný skrze moje svědectví. Mám z toho radost.
Jsem ochoten ujmout se vedení, když nikdo neví, jak dál.
Rozumím časovým událostem ve světě a hodnotím je, abych tím mohl pomoci sboru.
Rád poskytnu svoje věci nebo svoje peníze pro Boží dílo.
Zajímám se o lidi, kteří stojí na okraji společnosti. Cítím v sobě nutkání jim pomoci.
Jsem otevřený vůči lidem ve sboru a oni mi také důvěřují. Často se mi svěřují ohledně svých problémů života.
Rád píši dopisy, telefonuji, abych povzbudil nebo pozval do sboru.
Když je sbírka na hodnotnou a potřebnou věc, dávám hodně a radostně.
Mám radost z toho, že se u mne lidé cítí dobře.
V posledních týdnech jsem prožíval uzdravení skrze modlitbu.
Cítím odpovědnost za duchovní život sboru a jednotlivců.
Když doporučím někoho do určité služby, můj návrh bývá správný.
Umím přijmout opovrhované a vyvržené lidi.
Když slyším o naléhavé finanční potřebě v Božím díle, tak jsem vždy ochoten pomoci.
Když mne někdo požádá o laskavost, jsem ochoten mu vyhovět.
Když dostanu fotky nebo dopisy, hned je roztřídím a uložím.
Pomáhám sboru svými radami při plánování.
Rád se modlím za druhé lidi a předkládám jejich potřeby Bohu.
Je pro mne jednoduché rozeznat, jestli je nějaké učení od Boha, či ne.
Navštěvuji pravidelně lidi v jejich domovech a hovořím s nimi o Bohu.
Když potkám někoho, kdo potřebuje jídlo nebo ubytování, rád ho pozvu do svého bytu a postarám se o něj.
Přitahuje mne setkání s lidmi bez ohledu na jejich postavení ve společnosti.
Dělám si poznámky z kázání a ukládám je.
Rád se postarám o hosta a vytvořím pro něj atmosféru domova.
Modlím se pravidelně a prožívám vyslyšení svých proseb.
Umím zajímavě a srozumitelně vypravovat, nebo něco zprostředkovat.
Vykonám ve sboru i takové služby, kterým se jiní vyhýbají.
Prosí-li mne někdo o peníze, poznám, jestli moje pomoc je nutná.
Zapisuji zajímavosti a vytvářím různé diagramy pro sebe nebo sbor.
Jsem schopen vést ostatní i přes překážky k cíli.
Setkám-li se se složitým problémem, nacházím brzy rozhodné kroky pro řešení.
Když pomáhám potřebným, neočekávám žádnou odplatu nebo uznání.
Dívám se s nadšením, plný důvěry do budoucnosti.
Nevadí mi žít v cizí zemi.
Hodnotím určité časové události ve světě a tím pomáhám sboru.
O to, co mi leží na srdci, se modlím s plnou nadějí.
Když jsem požádán o podporu pro ty, kteří trpí nouzí, jsem ochoten se omezit, abych mohl více dát.
Daří se mi vytvořit ducha jednoty a ochoty k nasazení.
Lidé se cítí v mé přítomnosti hodnotněji.
Už často jsem potěšil lidi dopisem, telefonem nebo malým dárkem.
Rád pomáhám těm, kteří odchází od víry, aby znovu našli Spasitele.
Jsem schopen založit skupinku nebo sbor, radit jí a udržet ji při životě.
Jsem ochoten zaměřit se na nejrůznější lidi, abych je získal pro Ježíše.
Raději pomáhám sám, než abych přijímal pomoc od druhého.
Moje myšlenky a plány jsou od ostatních přijímány s radostí.
Mám potřebu se neustále modlit a jsem šťastný, když mohu zažít modlitební zkušenost.
Moje návrhy na řešení mezilidských vztahů jsou přijímány s ochotou.
Je mi vlastní povzbuzovat váhavé, zmalomyslněné a nemocné.
Rád obětuji svůj čas těm, kteří potřebují radu, modlitbu, povzbuzení.
Modlím se konkrétně a pravidelně za uzdravení nemocných.
Rád pomohu a posloužím i mentálně postiženým lidem.
Něco mne nutí vyhledat ty, kteří buď odchází ze shromáždění, nebo prožívají v životě nějakou krizi.
Nevadí mi zabývat se problémy a komplikacemi a hledat řešení.
Setrvávám na modlitbě, i když musím čekat dlouho na vyslyšení.
Měl jsem nové nápady, které byly pro sbor důležité a užitečné.
Baví mne přemýšlet o tom, jak bych usnadnil určitou práci.
Rád otevírám svůj byt a zvu k sobě lidi pravidelně na návštěvy.
Mám upřímnou radost z každého hosta v mém bytě.
Na základě objektivních biblických důkazů se mi vždy podaří přesvědčit ostatní.
Vím, co mám říci, jak mám povzbudit, když je někdo nepochopen, trpí pocitem viny nebo se mu něco nedaří.
Když se dovím, že někdo onemocněl, tak mu napíšu nebo zavolám.
Prosazuji, aby sbory v dané oblasti mezi sebou spolupracovaly.
Dovedu vystihnout, jestli se nějaká osoba hodí na určité místo při organizování sborového života.
Když mne žádá někdo o pomoc, snažím se pomoci, i když jsem sám velmi zaměstnaný.
Stále vyhledávám nevěřící, abych je vedl k vítězství v Kristu.
Jsem šťastný, když lidé skrze moje slova získají odvahu.
Bůh mne vede k tomu, abych navštěvoval a potěšoval nemocné.
Dělám velmi rád i ty nejmenší služby, které ostatní ani nevidí.
Hovořím se členy sboru o jejich každodenních potřebách.
Dělá mi radost, když mohu jiným lidem něco vyložit, nebo zpřístupnit jim svoji víru.
Mám rád pořádek a přehled ve všem.
Mám sklon se vcítit do jednání druhých a myslím si, že správně ohodnotím jejich motivy.
Dokážu přenést do praktického života to, co jsem se naučil.
Rád připravuji různé sborové projekty a specifické úkoly.
Ostatní mne následují, protože mám znalosti, které přispívají k budování našeho sboru.
Je pro mne snadné odpovídat na různé biblické otázky.
Mám skutečný soucit se všemi, kteří trpí tělesně a duševně.
Když si vzpomenu na někoho, hned mu zavolám nebo napíšu.
Ve jménu Božím prosím za nemocné a ten se uzdraví.
Pomáhám novým členům sboru, aby mohli růst ve víře.
Pokládám za důležité, aby činnost sboru probíhala v pořádku a organizovaně.
Dokážu si vytyčit cíle a najít nejlepší cestu k jejich dosažení.
Je mi vlastní zpřehlednit si práci a dovést ji k cíli.
Když odjedu na dovolenou, píšu pozdravy také členům sboru.
Stává se mi, že se až příliš zasazuji o druhé lidi.
Sbírám a třídím různé materiály z novin, časopisů a přednášek.
Zjistím falešné jednání dříve, než to objeví ostatní.
Pomáhám spontánně, kdykoli vidím lidi v nouzi.
Není pro mne těžké vyzvat lidi a získat je k následování Ježíše.
Když dostanu dopis, hned na něj odpovídám.
Dovedu pochopit určité části Bible a uspořádat je do důležitých témat.
Jsem schopen vysvětlit celé biblické učení jasně a srozumitelně ostatním lidem.
Baví mne udržovat kontakt s lidmi a rád jim píšu dopisy.
Když vidím nemocného, nebo slyším o někom, že onemocněl, hned se modlím za jeho vyléčení.
Dávám k dispozici pro sbor nejen peníze, ale i svůj čas a schopnosti.
Jsem připraven dělat i takové služby, které jsou velmi nepatrné a často přehlížené.
Bezpečně rozeznám, zdali je za zbožnými slovy také Duch Boží.
V mém domě se lidé cítí dobře. Jdou ke mně rádi, kdykoli je pozvu.
Když začínám něco nového, mám radostný pocit, plný důvěry Bohu.
Lehce se přizpůsobím rozdílným zvykům.
Již jsem založil domácí kroužek nebo skupinku, která stále funguje.
Skrze moje modlitby se lidé změnili a zmírnily se těžkosti sboru.
Je pro mne zajímavé si povídat s cizinci o jejich způsobu života.
Cítím neobyčejnou přítomnost Boha v důležitých rozhodnutích.
Stále studuji a čtu různá důležitá biblická pojednání, abych se neustále učil.
Nabízím vždy svoji pomoc při úklidu, nebo když je potřeba něco rozmnožit, někoho dovést autem, nakoupit, atd.
Nevadí mi rasové, kulturní ani jazykové odlišnosti.
Milost Kristova, moc Ducha svatého, láska nebeského Otce a požehnání Boží buď s Vámi!Jméno nebo přezdívka: (povinné) 

Sbor: 
Statistika