Bible, Duch svatý a já

V 1. čtvrtletí roku 2017 budeme společně studovat a prožívat poselství Bible o Duchu svatém.

Duch svatý v životě křesťana

Většina z nás již zaslechla tato slova: „Křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“ Pokud jsme byli pokřtěni, tak jsme tato slova slyšeli těsně předtím, než nás kazatel ponořil do vody (Mt 28,19).

Pátý věroučný výrok církve adventistů má název Duch svatý. „Bůh, věčný Duch, spolupůsobil s Otcem a Synem při stvoření, vtělení a vykoupení. Duch svatý je osobou, stejně tak jako jimi jsou Otec a Syn. Inspiroval pisatele Bible. Naplňoval Kristův život mocí. Zve a přesvědčuje lidi. Ty, kteří ho poslechnou, obnovuje a proměňuje k Božímu obrazu. Poslán Otcem a Synem, aby byl vždy s Božími dětmi, obdarovává církev duchovními dary, zmocňuje ji k vydávání svědectví o Kristu a v souladu s Písmem ji uvádí do veškeré pravdy.“

Ve Starém zákoně je zřejmá přímá aktivita Boha Otce. Jeho jednání se projevuje všude. V Novém zákoně – především v evangeliích – je představeno dílo Ježíše, Božího Syna. Nový zákon se tedy soustřeďuje na Ježíše – jeho život, smrt, vzkříšení a službu v nebesích.

Na rozdíl od jednání Otce a Syna Písmo nehovoří o díle Ducha svatého tak otevřeně. Má to však svůj důvod. Duchu svatému nejde o to, aby byl středem pozornosti. Zdá se, jako by se jeho činnost odehrávala více v zákulisí. Otec a Syn jsou v Písmu zjeveni přímo a otevřeně. Je to proto, že Duch svatý inspiroval vznik Písma a soustřeďuje naši pozornost ne na sebe, ale na Krista a na to, co pro nás udělal a stále dělá.

Toto čtvrtletí se budeme zabývat jednáním a činností Ducha svatého a jeho nezastupitelným místem v naší křesťanské zkušenosti. Duch svatý je Bohem. A právě proto nám může zjevit Otce důvěryhodným způsobem. Duch svatý nejprve inspiroval biblické autory. Dnes nás vede při našem studiu toho, co v minulosti napsali bibličtí autoři pod jeho vedením. Duch svatý nám dává ujištění ohledně našeho spasení prostřednictvím Ježíše Krista (Ř 8,16). Stejně tak nám dává poznat, že v nás přebývá Bůh a že my zůstáváme v Bohu (1J 3,24). Duch svatý nás také očišťuje od našich hříchů a posvěcuje nás. „Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha“ (1K 6,11). Duch svatý v nás způsobuje celoživotní růst ve svatosti a díky němu můžeme nést ovoce Ducha, které tvoří „láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání“ (Ga 5,22.23).

„Duch svatý byl dán Božímu lidu proto, aby jej vedl k duchovní obnově. Bez jeho působení by byla Kristova oběť zbytečná. Moc zla postupem času stále narůstala a je ohromující, jak snadno si satan lidstvo zotročil. Nad hříchem je možno zvítězit jedině s pomocí třetí božské osoby, jejíž síla není ničím omezena, neboť přichází v plnosti božské moci. Díky působení Ducha svatého se může projevovat moc Vykupitelova díla.“ (DA 671; TV 429)

Duch svatý má nezastupitelné místo v životech věřících. Toto čtvrtletí se budeme věnovat lepšímu porozumění úžasnému daru, který máme v Duchu svatém.

Podklady pro studium připravil Frank M. Hasel (Zastával služebnost děkana Teologické fakulty na Teologickém semináři v Bogenhofenu v Rakousku, byl také ředitelem Studijního centra Ellen Whiteové.)