Test duchovních darů

U každé otázky vyberte jednu odpověď.
Je nutné zodpovědět všechny otázky.
Váš výsledek testu je neveřejný, uvidíte ho pouze Vy a administrátor webu.
Vaše odpovědi na jednotlivé otázky se nikam nezapisují, neuvidí je nikdo.
Nevadí mi zabývat se problémy a komplikacemi a hledat řešení.
Hodnotím určité časové události ve světě a tím pomáhám sboru.
Jsem schopen svými výklady nebo vyprávěním vzbudit zájem a nadšení posluchačů.
Mám skutečný soucit se všemi, kteří trpí tělesně a duševně.
Vím, co mám říci, jak mám povzbudit, když je někdo nepochopen, trpí pocitem viny nebo se mu něco nedaří.
Když odjedu na dovolenou, píšu pozdravy také členům sboru.
Mám radost z toho, že se u mne lidé cítí dobře.
Jsem ochoten ujmout se vedení, když nikdo neví, jak dál.
Učím se snadno cizí jazyk, abych mohl porozumět jiným.
Dávám k dispozici pro sbor nejen peníze, ale i svůj čas a schopnosti.
Navazuji kontakty se sousedy a přáteli a snažím se jim říci něco o své víře. Třeba jim předat jen časopis.
Mám upřímnou radost z každého hosta v mém bytě.
Rád pomohu a posloužím i mentálně postiženým lidem.
Dokážu složité a těžké téma Bible podat srozumitelně.
Ve jménu Božím prosím za nemocné a ten se uzdraví.
Je pro mne snadné odpovídat na různé biblické otázky.
Věřím Božím zaslíbením navzdory všem nepřímým důkazům.
Rozumím časovým událostem ve světě a hodnotím je, abych tím mohl pomoci sboru.
Bezpečně rozeznám, zdali je za zbožnými slovy také Duch Boží.
Jsem šťastný, když lidé skrze moje slova získají odvahu.
Na základě objektivních biblických důkazů se mi vždy podaří přesvědčit ostatní.
Už často jsem potěšil lidi dopisem, telefonem nebo malým dárkem.
Udělám i takovou práci ve sboru, která ostatní nudí.
Když je sbírka na hodnotnou a potřebnou věc, dávám hodně a radostně.
Když dostanu fotky nebo dopisy, hned je roztřídím a uložím.
Když začínám něco nového, mám radostný pocit, plný důvěry Bohu.
Setkám-li se se složitým problémem, nacházím brzy rozhodné kroky pro řešení.
Vykonám ve sboru i takové služby, kterým se jiní vyhýbají.
Jsem připraven dělat i takové služby, které jsou velmi nepatrné a často přehlížené.
Rád otevírám svůj byt a zvu k sobě lidi pravidelně na návštěvy.
Stává se mi, že se až příliš zasazuji o druhé lidi.
Dovedu pochopit určité části Bible a uspořádat je do důležitých témat.
Prosí-li mne někdo o peníze, poznám, jestli moje pomoc je nutná.
Lehce se přizpůsobím rozdílným zvykům.
Měl jsem nové nápady, které byly pro sbor důležité a užitečné.
Mám rád pořádek a přehled ve všem.
V posledních týdnech jsem prožíval uzdravení skrze modlitbu.
Rád píši dopisy, telefonuji, abych povzbudil nebo pozval do sboru.
Sbírám a třídím různé materiály z novin, časopisů a přednášek.
Když si vzpomenu na někoho, hned mu zavolám nebo napíšu.
V mém domě se lidé cítí dobře. Jdou ke mně rádi, kdykoli je pozvu.
Zapisuji zajímavosti a vytvářím různé diagramy pro sebe nebo sbor.
Jsem rád, když mne někdo pověří ve sboru jakýmkoli úkolem.
Ostatní mne následují, protože mám znalosti, které přispívají k budování našeho sboru.
Rád obětuji svůj čas těm, kteří potřebují radu, modlitbu, povzbuzení.
Mám sklon se vcítit do jednání druhých a myslím si, že správně ohodnotím jejich motivy.
Dívám se s nadšením, plný důvěry do budoucnosti.
Zajímám se o lidi, kteří stojí na okraji společnosti. Cítím v sobě nutkání jim pomoci.
Dokážu posoudit, jestli něčí vliv uškodí nebo prospěje sboru.
Moje návrhy na řešení mezilidských vztahů jsou přijímány s ochotou.
Umím zajímavě a srozumitelně vypravovat, nebo něco zprostředkovat.
Vzal bych na sebe dokonce i nepříjemnosti, abych jiným mohl pomoci.
Jsem schopen založit skupinku nebo sbor, radit jí a udržet ji při životě.
Dokážu si vytyčit cíle a najít nejlepší cestu k jejich dosažení.
Když mne žádá někdo o pomoc, snažím se pomoci, i když jsem sám velmi zaměstnaný.
Stále vyhledávám nevěřící, abych je vedl k vítězství v Kristu.
Moje myšlenky a plány jsou od ostatních přijímány s radostí.
Dělám si poznámky z kázání a ukládám je.
Nevadí mi žít v cizí zemi.
Dělám velmi rád i ty nejmenší služby, které ostatní ani nevidí.
Dokážu přenést do praktického života to, co jsem se naučil.
Lidé se cítí v mé přítomnosti hodnotněji.
Nabízím vždy svoji pomoc při úklidu, nebo když je potřeba něco rozmnožit, někoho dovést autem, nakoupit, atd.
Když mne někdo požádá o laskavost, jsem ochoten mu vyhovět.
Rád připravuji různé sborové projekty a specifické úkoly.
Baví mne přemýšlet o tom, jak bych usnadnil určitou práci.
Není pro mne těžké vyzvat lidi a získat je k následování Ježíše.
Modlím se pravidelně a prožívám vyslyšení svých proseb.
Dovedu vystihnout, jestli se nějaká osoba hodí na určité místo při organizování sborového života.
Jsem ochoten zaměřit se na nejrůznější lidi, abych je získal pro Ježíše.
Skrze moje modlitby se lidé změnili a zmírnily se těžkosti sboru.
Je mi vlastní povzbuzovat váhavé, zmalomyslněné a nemocné.
Bůh mne vede k tomu, abych navštěvoval a potěšoval nemocné.
Stále studuji a čtu různá důležitá biblická pojednání, abych se neustále učil.
Přitahuje mne setkání s lidmi bez ohledu na jejich postavení ve společnosti.
Rád se modlím za druhé lidi a předkládám jejich potřeby Bohu.
Přináším útěchu lidem v jejich bídě.
Dělá mi radost, když dovedu s citem a srozumitelně vysvětlit body víry.
Jsem otevřený vůči lidem ve sboru a oni mi také důvěřují. Často se mi svěřují ohledně svých problémů života.
Když potkám někoho, kdo potřebuje jídlo nebo ubytování, rád ho pozvu do svého bytu a postarám se o něj.
Když se dovím, že někdo onemocněl, tak mu napíšu nebo zavolám.
O to, co mi leží na srdci, se modlím s plnou nadějí.
Jsem schopen vysvětlit celé biblické učení jasně a srozumitelně ostatním lidem.
Když doporučím někoho do určité služby, můj návrh bývá správný.
Setrvávám na modlitbě, i když musím čekat dlouho na vyslyšení.
Když vidím nemocného, nebo slyším o někom, že onemocněl, hned se modlím za jeho vyléčení.
Pomáhám sboru svými radami při plánování.
Baví mne udržovat kontakt s lidmi a rád jim píšu dopisy.
Raději pomáhám sám, než abych přijímal pomoc od druhého.
Modlím se konkrétně a pravidelně za uzdravení nemocných.
Již jsem založil domácí kroužek nebo skupinku, která stále funguje.
Cítím odpovědnost za duchovní život sboru a jednotlivců.
Pomáhám novým členům sboru, aby mohli růst ve víře.
Je pro mne zajímavé si povídat s cizinci o jejich způsobu života.
Důvěřuji Bohu i tehdy, když ostatní tvrdí, že je to nemožné.
Hovořím se členy sboru o jejich každodenních potřebách.
Lidé mi často vylévají srdce a čekají na soucit.
Důvěřuji Bohu i za těch okolností, kdy se to zdá druhým nemožné.
Jsem schopen vést ostatní i přes překážky k cíli.
Je mi vlastní zpřehlednit si práci a dovést ji k cíli.
Navštěvuji pravidelně lidi v jejich domovech a hovořím s nimi o Bohu.
Rád vypravuji o tom, co Kristus pro mne dělá a jak jsem ho poznal.
Daří se mi vytvořit ducha jednoty a ochoty k nasazení.
Pomáhám spontánně, kdykoli vidím lidi v nouzi.
Umím přijmout opovrhované a vyvržené lidi.
Je pro mne jednoduché rozeznat, jestli je nějaké učení od Boha, či ne.
Něco mne nutí vyhledat ty, kteří buď odchází ze shromáždění, nebo prožívají v životě nějakou krizi.
Prosazuji, aby sbory v dané oblasti mezi sebou spolupracovaly.
Pomáhám i těm, kteří si to nezaslouží.
Už byl někdo pokřtěný skrze moje svědectví. Mám z toho radost.
Když dostanu dopis, hned na něj odpovídám.
Rád se postarám o hosta a vytvořím pro něj atmosféru domova.
Zjistím falešné jednání dříve, než to objeví ostatní.
Rád pomáhám těm, kteří odchází od víry, aby znovu našli Spasitele.
Mám potřebu se neustále modlit a jsem šťastný, když mohu zažít modlitební zkušenost.
Cítím neobyčejnou přítomnost Boha v důležitých rozhodnutích.
Moje cítění mne vede k tomu, abych očekával od Boha veliké věci.
Nevadí mi rasové, kulturní ani jazykové odlišnosti.
Když slyším o naléhavé finanční potřebě v Božím díle, tak jsem vždy ochoten pomoci.
Rád poskytnu svoje věci nebo svoje peníze pro Boží dílo.
Dělá mi radost, když mohu jiným lidem něco vyložit, nebo zpřístupnit jim svoji víru.
Pokládám za důležité, aby činnost sboru probíhala v pořádku a organizovaně.
Když mne někdo požádá o pomoc, vyhovím i tehdy, když sám mám moc práce.
Když jsem požádán o podporu pro ty, kteří trpí nouzí, jsem ochoten se omezit, abych mohl více dát.
Když pomáhám potřebným, neočekávám žádnou odplatu nebo uznání.
Ve svém sboru jsem neustále činný.
Milost Kristova, moc Ducha svatého, láska nebeského Otce a požehnání Boží buď s Vámi!Jméno nebo přezdívka: (povinné) 

Sbor: 
Statistika